Nordsydliga cykelstråket på BredgatanNordsydliga cykelstråket utgörs av Stora Södergatan, Kyrkogatan och Bredgatan och är ett stråk i nordsyd
lig riktning genom Lund. Detanvänds dagligen av cirka 3000 cyklister
. Sträckan är under ombyggnad för att anpassa gatumiljön för bättre komfort och säkrare trafikmiljö - samtidigt som stadsmiljön får ett lyft. Ombyggnationen har delats upp i fem etapper som tidsmässigt fördelas över några år.

JUST NU

2017-08-29
Aktuell sektion
Varje vägarbete bjuder på egna utmaningar. Framförallt är det på Bredgatan svårt att få plats med de olika åtgärder som ska utföras. För att kunna arbeta effektivt har det därför beslutats om att göra en ändring i det ursprungliga upplägget, som byggde på kortare sektioner. Den aktuella sektionen förlängs därför från korsningen Bredgatan/St Petri kyrkogata fram till och med Bredgatan 10.

Åtgärder
Arbetet kommer att utföras enligt följande ordning:

1. Trottoar, östra sidan
2. Trottoar, västra sidan
3. Vägbanan, asfaltsgrus läggs för att sedan sätta smågatstenen

Tidplan och störningar
I och med att byggsektionen har förlängts, förlängs även tiden för arbetet upp till Bredgatan 10.

- - - - - - - - -

2017-08-25
Aktuell sektion
Den första sektionen av vägarbetet sträcker sig från korsningen Bredgatan/St Petri kyrkogata till Bredgatan 4b. Isektionen arbetar mani huvudsak klart påvästra sidan först och går sedan över till östra sidan, varpå även kanalen för fotgängare och cyklister flyttas.

Åtgärder
Till att börja med flyttas kantsten för gatans nya gränser. Därefter tar arbetet med att packa nya bärlager och plattläggning vid.

Tidplan och störningar
Arbetet bullrar och kan upplevas som störande. Om allt går enligt planerna beräknas arbetet upp till Bredgatan 4b vara klart i mitten av vecka 36, dvs cirka 6-7 september.

Etapp 2 - Bredgatan

Etapp 1 på Stora Södergatan är avklarad och nu är det dags för nästa etapp; Bredgatan. Den ordningsföljd som tidigare kommunicerats, där Bredgatan tidigare var Etapp 3, har ändrats.

Tidplan

Byggstart: måndag 14 augusti
Beräknas klart: mitten av december 2017

Vägarbetet

Vi kommer att arbeta från fasad till fasad, från vägarbetsområdets södra del mot norr. Hur långa byggsektionerna är avgörs av infarter och tillgänglighet till fastigheterna.

Fotgängare och cyklister kommer under hela byggtiden att kunna passera vägarbetet medan motorfordon leds in norrifrån och söderifrån i förhållande till bygget. Paradisgatan öppnas tillfälligt för bilar i västlig riktning.

Trafik under byggtid

Arbetet kommer att vara omfattande och ha stor påverkan på trafiken:

  • Genomfartstrafik för bilar kommer inte att vara möjlig.
  • Cyklister och fotgängare kommer under hela vägarbetet att kunna ta sig fram längs hela Bredgatan. En kanalför dessa flyttas från en sida av vägarbetet till den andra allteftersom arbetet fortskrider.
  • Infart till fastigheterna kommer att kunna ske norrifrån och söderifrån i förhållande till bygget, som går från fasad till fasad och rör sig norrut. Boende och verksamma måste därför anpassa sin väg utifrån var bygget befinner sig.

  • Under byggtiden öppnas Paradisgatan för trafik mot väster.

  • Bussarna som kör linje 2 och 4 kommer inte att trafikera Bredgatan mellan 13/8 och 9/12. Se länk nedan för information om hållplatslägen och busslinjer på Skånetrafikens webbplats.

Korsningen Bredgatan/Sankt Petri kyrkogata lyfts ut

Av praktiska skäl byggs korsningen Bredgatan/Sankt Petri kyrkogata samt en bit av Paradisgatan om separat.

Frågor och svar

Har du något du undrar över är du välkommen att kontakta kommunikatör på gatu- och trafikkontoret, som kan styra frågan till rätt person: charlotta.lenninger@lund.se

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/bygge/bredgatan

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se