Bantorget får ett lyft

Som en viktig del i ombyggnationen kommer Klostergatan höjas till torgets nivå och trottoarer
breddas för att skapa möjligheter till uteserveringar och stadsliv.

 

Bantorget ska byggas om för att vara en inbjudande entré till staden och bidra till en levande stadskärna. Området som avses är Bantorgets torgdel och Bantorgets gatumark mellan Bangatan och Bytaregränd. Arbetet är omfattande och kommer därför att utföras etappvis, uppdelat i tre etapper. I samband med att kommunen bygger, kommer Grand Hotell att göra en om- och tillbyggnad.

Strukturen bevaras, delarna förädlas

När man börjar anlägga själva torgdelen kommer nuvarade struktur att bevaras i stor utsträckning. Delarna av torget förädlas för att skapa en miljö där man gärna stannar upp och vistas en stund. Gång- och cykeltrafik kommer att fortsätta att samsas på diagonalen. Genom att stärka och tydliggöra cykelstråken i torgets kanter skapas en lugnare miljö i torgets mitt.

Ombyggnationen delas upp i tre etapper; den första etappen genomförs under maj och juni månad och består av ledningsomläggningar och arkeologi. I den andra etappen anläggs torget och stenläggs Klostergatan. I den tredje, och sista, etappen skapas bättre förutsättningar för cykeltrafiken på Bantorgets västra sida mot Bangatan.

Första etappen: ledningsarbeten och arkeologi


Kommunen har slutfört sitt ledningsarbete framför Grand Hotell och åter öppnat gatan för trafik. Ledningsarbetet fortsätter på Lilla Fiskaregatan med fjärrvärme till Grand Hotell.

JUST NU:

Åtgärder:
På Lilla Fiskaregatan utför Kraftringen ledningsflytt av fjärrvärme, på uppdrag av Grand Hotell, som innan kommunen startar sin andra etapp ska göra en om- och tillbyggnad på den sida av fastigheten som vetter mot Bantorget. I samband med grävningen finns arkeologer från Kulturen på plats.
Tid: schakt och arkeologi v 24-25, återställande av gatan v 26-27
Trafiken: Cykel och gångtrafik på Lilla Fiskaregatan sker vid sidan av vägarbetet. Varutransporter sker enligt karta nedan.

KOMMER:

Åtgärder: Grand Hotell gör en till- och ombyggnad på fastighetens västra sida. 
Tid: Preliminär byggstart v 28, byggtid ca tre mån.
Trafiken: Cykel och gångtrafik samt varutransporter leds om enligt kartan nedan.Under de månader som om- och tillbyggnad sker för Grand Hotell kommer gatan framför hotellets entré att vara avspärrad.


Andra etappen: Bantorget

Tid: Byggstart i oktober
Information: Mer information kommer i början av september.


Illustrationer

Genom att ta bort höjdskillnader skapas en miljö som känns öppnare. Där Bantorget möter Lilla Fiskaregatan förstärks känslan av torg när trottoarkanter och vägbana tas bort.

 

Gångtrafik och stadsliv får i den nya utformningen gott om plats.

 

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post: tekniska.forvaltningen@lund.se