Nordsydliga cykelstråket Etapp 3 - Stora Södergatan

Nordsydliga cykelstråket utgörs av Stora Södergatan, Kyrkogatan och Bredgatan och är ett stråk i nordsydlig riktning genom Lund. Det används dagligen av 3000 till 4800 cyklister, det varierar något beroende på delsträcka. Sträckan är under ombyggnad för att anpassa gatumiljön för bättre komfort och säkrare trafikmiljö - samtidigt som stadsmiljön får sig ett lyft. Vi bygger i befintlig miljö och behöver därmed anpassade lösningar, som tar hänsyn till den plats som finns och de funktioner som kräver plats. Ombyggnationen har delats upp i fem etapper som tidsmässigt fördelas över några år. Den etapp vi nu arbetar med är den tredje i ordningen och utgörs av en del av Stora Södergatan.

 
Ombyggnationen av det nordsydliga cykelstråket är uppdelat på fem etapper. Vi är nu inne på den tredje i ordningen. Vi har börjat i stråkets ytterkanter och avslutar projektet i mitten där frågor om till exempel gestaltning kommer att ha stor betydelse. 
 

Etapp 3 - Stora Södergatan

Etapp 1 på Stora Södergatan och Etapp 2 på Bredgatan är klara och nu är det dags för den tredje etappen i Nordsydliga cykelstråket. Arbetet omfattar Stora Södergatan mellan Magnus Stenbocksgatan och Lilla Tvärgatan. I samband med att kommunen bygger om gatan kommer VA SYD passa på att lägga om gatans serviser. Servis är en ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens förbindelsepunkt vid tomtgräns. Ledningsarbetet är omfattande och första delen av Etapp 3 kommer att ske i VA SYDs regi.

Åtgärder

 • Infodring av dag- och spillvattenledningar, byte av vatten-, dag-, och spillvattensserviser.
 • Ökad köryta för cykeltrafik och avsmalnad vägbana för biltrafik.
 • Cykelfält i höjd med Stora Södergatans adresser 29/20 fram till strax innan Drottensgatan.
 • Korsning Svanegatan / Stora Tvärgatan blir upphöjd.
 • Skelettjordar anläggs för träd på Drottensgatan samt mellan Pingstkyrkan och Lilla Tvärgatan.

Tidplan

 • Förberedande ledningsarbete, så kallad strumpning (tätning), vecka 25
 • VA SYDs börjar med ledningsarbete vecka 26 
 • Lunds kommun börjar vägarbete för cykelstråk vecka 32
 • Alla åtgärder beräknas vara klara under december 2018

Trafik och sophämtning under byggtid

 • Arbetet kommer att ske från fasad till fasad. Cyklister och fotgängare kommer att kunna ta sig förbi vägarbetet, medan gatan stängs helt för genomfartstrafik med motorfordon.
 • Stadsbuss linje 1 och 6 får annan körväg via Södra Esplanaden och Bankgatan. Hållplatserna Södertull vårdcentral och Katedralskolan trafikeras inte under byggtiden.
 • Renhållningsverket kommer att sätta ut containers från och med 9/7 på flera ställen längs gatan eftersom en del fastigheters ordinarie sopkärl inte kan tömmas under byggtiden. Detta gäller boende på Stora Södergatan nr 10-45. Information om containrarnas placering anslås på fastighetsportar längs gatan och information skickas till alla berörda hushåll. Karta med placering av containers:
  1) 2 st containrar med full sortering
  2) 1 st container för restavfall/matavfall

 

Vattenavstängning

När vi lägger om vattenserviserna måste vattnet tillfälligt stängas av. Om du blir berörd kommer du att få information i god tid innan. Fram tills dess kommer inte ditt vatten att påverkas.

Sommartid

Ingen byggsemester planeras.

Kontakt

Projektledare Lunds kommun: Tekniska förvaltningen, tfn 046 - 359 50 00 eller tekniska.forvaltningen@lund.se

Projektledare VA Syd: Alexander Påhlsson t o m 180805. Maria Ocklin fr o m 180806. Tfn 040-635 10 00 eller kund@vasyd.se

Information

Informationen på våra webbplatser uppdateras löpande. Se webbadress till VA SYD i nedan relaterad information.

 linje

Illustrationer


Översiktsbild av nordsydliga cykelstråkets tredje etapp. Detaljerade förstoringar av de två rutorna nedan.

 

DETALJ 1


 

 

DETALJ 2

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/bygge/storasodergatan

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se