Nordsydliga cykelstråket Etapp 3 - Stora Södergatan

Nordsydliga cykelstråket utgörs av Stora Södergatan, Kyrkogatan och Bredgatan och är ett stråk i nordsydlig riktning genom Lund. Det används dagligen av 3000 till 4800 cyklister, det varierar något beroende på delsträcka. Sträckan är under ombyggnad för att anpassa gatumiljön för bättre komfort och säkrare trafikmiljö - samtidigt som stadsmiljön får sig ett lyft. Vi bygger i befintlig miljö och behöver därmed anpassade lösningar, som tar hänsyn till den plats som finns och de funktioner som kräver plats. Ombyggnationen har delats upp i fem etapper som tidsmässigt fördelas över några år. Den etapp vi nu arbetar med är den tredje i ordningen och utgörs av en del av Stora Södergatan.


Vägarbetet längs Stora Södergatan tar sig sakta men säkert framåt. Arbetet sker från söder och norrut, vilket gör att man i södra änden av arbetet börjar lämna över gatan till staden igen, medan man i norra änden har kvar att göra.
De träd som i november planeras komma ner i marken är så kallade ginkoträd, ett exotiskt träd som blir allt vanligare i stadsmiljön även på nordligare breddgrader. Trots utseendet är detta inte ett bladträd, utan klassas som ett barrträd. De träd som planteras på Stora Södergatan och Drottensgatan är av hankön, då honträden fäller bär på trottoaren under.


Grävsugen i arbete.

JUST NU

2018-09-12
Nu har den grävsug som ska användas för schakten anlänt till Stora Södergatan. Den kommer att vara i bruk i en veckas tid mella klockan 7 och 16. Syftet med att använda grävsug är att få bort all grus utan att förstöra ledningarna som ligger i marken och för att lättare kunna flytta dem.

2018-09-04
Idag stängs cykelparkeringen på östra sidan av Stora Södergatan, ungefär i höjd med Drottensgatan. Detta görs i samband med schaktarbetet (se nedan). De cyklar som står kvar när vi startar schakten kommer att flyttas till lämplig plats. Skyltning om att cykelstället tillfälligt tas bort kom upp under 35.

2018-08-24
Under vecka 36 (3-7 sep) startar arbetet med att få de tolv träden på plats samt en omfattande kabelflytt. Under detta skede har boende och verksamheter på östra sidan begränsad tillgång till trottoaren. Alla entréer kommer dock att kunna nås via gångbroar under hela schakten. Trottoaren på den västra sidan kommer att färdigställas innan arbetet startar på den östra sidan. Arbetet på östra sidan beräknas att ta fyra veckor. Se karta över den aktuella sträckan i Infoblad i den relaterade informationen nedan.

2018-08-17
Arbetet över mark har startat. Lund vilar på ett tjockt kulturlager och för att vägarna ska hålla för bussar och annan tung trafik lägger vi ett lager asfaltsgrus, så kallad AG, under stensättningen. För närvarande tar vi oss framåt cirka 5-10 löpmeter per dag.

linje 

Etapp 3 - Stora Södergatan


Ombyggnationen av det nordsydliga cykelstråket är uppdelat på fem etapper. Vi är nu inne på den tredje i ordningen. Vi har börjat i stråkets ytterkanter och avslutar projektet i mitten där frågor om till exempel gestaltning kommer att ha stor betydelse. 
 

Etapp 1 på Stora Södergatan och Etapp 2 på Bredgatan är klara och nu är det dags för den tredje etappen i Nordsydliga cykelstråket. Arbetet omfattar Stora Södergatan mellan Magnus Stenbocksgatan och Lilla Tvärgatan. I samband med att kommunen bygger om gatan kommer VA SYD passa på att lägga om gatans serviser. Servis är en ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens förbindelsepunkt vid tomtgräns. Ledningsarbetet är omfattande och första delen av Etapp 3 kommer att ske i VA SYDs regi.

Åtgärder

 • Infodring av dag- och spillvattenledningar, byte av vatten-, dag-, och spillvattensserviser.
 • Ökad köryta för cykeltrafik och avsmalnad vägbana för biltrafik.
 • Cykelfält i höjd med Stora Södergatans adresser 29/20 fram till strax innan Drottensgatan.
 • Korsning Svanegatan / Stora Tvärgatan blir upphöjd.
 • Skelettjordar anläggs för träd på Drottensgatan samt mellan Pingstkyrkan och Lilla Tvärgatan.

Tidplan

 • Förberedande ledningsarbete, så kallad strumpning (tätning), vecka 25
 • VA SYDs börjar med ledningsarbete vecka 26 
 • Lunds kommun börjar vägarbete för cykelstråk vecka 32
 • Alla åtgärder beräknas vara klara under december 2018

Trafik och sophämtning under byggtid

 • Arbetet kommer att ske från fasad till fasad. Cyklister och fotgängare kommer att kunna ta sig förbi vägarbetet, medan gatan stängs helt för genomfartstrafik med motorfordon.
 • Stadsbuss linje 1 och 6 får annan körväg via Södra Esplanaden och Bankgatan. Hållplatserna Södertull vårdcentral och Katedralskolan trafikeras inte under byggtiden.
 • Renhållningsverket kommer att sätta ut containers från och med 9/7 på flera ställen längs gatan eftersom en del fastigheters ordinarie sopkärl inte kan tömmas under byggtiden. Detta gäller boende på Stora Södergatan nr 10-45. Information om containrarnas placering anslås på fastighetsportar längs gatan och information skickas till alla berörda hushåll. Karta med placering av containers:
  1) 2 st containrar med full sortering
  2) 1 st container för restavfall/matavfall

Vattenavstängning

När vi lägger om vattenserviserna måste vattnet tillfälligt stängas av. Om du blir berörd kommer du att få information i god tid innan. Fram tills dess kommer inte ditt vatten att påverkas.

Sommartid

Ingen byggsemester planeras.

Kontakt

Projektledare Lunds kommun: Tekniska förvaltningen, tfn 046 - 359 50 00 eller tekniska.forvaltningen@lund.se

Projektledare VA Syd: Alexander Påhlsson t o m 180805. Maria Ocklin fr o m 180806. Tfn 040-635 10 00 eller kund@vasyd.se

Information

Informationen på våra webbplatser uppdateras löpande. Se webbadress till VA SYD i nedan relaterad information.

 linje

Illustrationer


Översiktsbild av nordsydliga cykelstråkets tredje etapp. Detaljerade förstoringar av de två rutorna nedan.

 

DETALJ 1


 

 

DETALJ 2

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/bygge/storasodergatan

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se