Nordsydliga cykelstråket Etapp 3 - Stora Södergatan

Nordsydliga cykelstråket utgörs av Stora Södergatan, Kyrkogatan och Bredgatan och är ett stråk i nordsydlig riktning genom Lund. Det används dagligen av 3000 till 4800 cyklister, det varierar något beroende på delsträcka. Sträckan är under ombyggnad för att anpassa gatumiljön för bättre komfort och säkrare trafikmiljö - samtidigt som stadsmiljön får sig ett lyft. Vi bygger i befintlig miljö och behöver därmed anpassade lösningar, som tar hänsyn till den plats som finns och de funktioner som kräver plats. Ombyggnationen har delats upp i fem etapper som tidsmässigt fördelas över några år. Den etapp vi nu arbetar med är den tredje i ordningen och utgörs av en del av Stora Södergatan.

Drottensgatan färdigställs
Drottensgatan i december 2018. På kort tid har vi grävt upp gatan, hittat en hel kyrka och lämningar efter gravplats, täckt över och planterat träd. Nu läggs den sista handen vi arbetet med gatans överbyggnad.

JUST NU

2018-12-13
Det har tidigare aviserats att Drottensgatan blir klar i början av nästa år. Nu forceras arbetet även här och, om inget oförutsett inträffar, kan även drottensgatan bli klar före jul.

2018-12-06
För närvarande pågår ett arbete på Stora Södergatan, där vi precis har byggt. Det är ett kabefel som har uppstått och som omedelbart måste åtgärdas. Arbetet ska vara klart på måndag morgon.

2018-11-28

 • Måndag 3 december kl 16 kommer arbetet på Stora Södergatan att vara klart. Detta betyder att körbana och gångbanor är klara.En stor del av arbetet kommer att sefärdigt ut men innan vi kan öppna gatan för trafik måste skyltstolpar med mera för gatans reglering levereras. Under de följande veckorna kommer även trädgaller och cykelställ på plats.
 • Arbetet på Drottensgatan, som har fått stå tillbaks för att tidplanen för Stora Södergatan ska kunna hållas, kommer att vara klart i månadsskiftet januari/februari om vädret tillåter.

2018-11-22
På Stora Södergatan pågår för närvarande ett febrilt arbete för att dels bli enligt tidplan. I körbanan läggs först asfaltsgrus, därefter kommer smågatsten att sättas i bågar och med olika färget på stenen för att markera var man cyklar. Drygt 40 meter är kvar att lägga.

Samtidigt pågår plantering av de 12 ginkoträd som ska kanta en del av sträckan. Nio stycken planteras på Stora Södergatan och tre stycken på Drottensgatan. Det blir de första träden som planteras på sträckan. Träden kommer att få en konformad krona för att inte riskera att komma för nära husfasaderna. Arbetet med träden kommer att pågå under en dag, varpå arbetet med gångbanor och körbana fortsätter.

Asfaltsgrus läggs på Stora Södergatan

Trädplantering på Stora Södergatan


2018-11-22
På Stora Södergatan pågår för närvarande ett febrilt arbete för att dels bli klara med körbanan enligt tidplan. Först läggs asfaltsgrus, därefter kommer smågatsten sättas. Drygt 40 meter är kvar att lägga. Samtidigt pågår plantering av de 12 ginkoträd som ska kanta en del av sträckan.

Arkeologi på Drottensgatan

2018-11-09
På Drottensgatan hejdades ledningsrabetet av Kulturens arkeologoer i två omgångar. Först var det golvet i Sankt Andreas kyrka som skymtade fram och senare, vid en grävning för en brunn, skelett från en gravplats. Arkeologerna bedömer fyndet som mycket intressant, framförallt för att fynden var så väl bevarade.

Stora Södergatan under ombyggnation hösten 2018
Vägarbetet längs Stora Södergatan tar sig sakta men säkert framåt.Arbetet sker från söder och norrut, vilket gör att man i södra änden av arbetet börjar lämna över gatan till staden igen, medan man i norra ändenharkvar attgöra.
De träd som i november planeras komma ner i marken är så kallade ginkoträd,ett exotiskt träd som blir allt vanligare i stadsmiljön även på nordligare breddgrader.Trots utseendet är detta inte ett bladträd, utan klassas som ett barrträd. De träd som planteras på Stora Södergatan och Drottensgatan är av hankön, då honträden fäller bär på trottoaren under.

Grävsug i schaktarbetet på Stora Södergatan
Grävsugen i arbete.

2018-10-22
Stora Södergatan
På grund av oförutsedda händelser i ledningsomläggningen finns nu inte stort utrymme i tidplanen. Som det ser ut just nu kommer vi ha gångbanorna på väster och öster sida Stora Södergatan klara till 30 november, precis lagom till julandeln startar. För att hinna behöver vi eventuellt forcera arbetat med helgarbete.

 • Nästa vecka, vecka 44, är ledningsflytten klar på Stora Södergatan, vilket gör att vi kan börja arbetet med överbyggnaden, det vill säga hårdgöra marken, lägga asfaltsgrus och stensätta. Körbanan ska vara klar att köra på 17 december då också bussarna börjar gå enligt ordinarie schema.
 • Fyra av nio trädgropar är klara på St Södergatan och träden planeras komma i jorden vecka 45.
 • Med start tisdag 30 oktober kommer asfaltsgrus att läggas i körbanan på Stora Södergatan.

Drottengatan
I Drottensgatan har vi funnit gamla oljekablar som måste hanteras med varsamhet. Detta har inneburit förseningar.

 • Till årsskiftet blir gångbanan klar
 • De tre träden planteras snarast möjligt, detta påverkas av årstid eftersom träden ska ha bra förutsättningar att etablera sig.
 • Drottensgatans körbana är beräknas att vara klar i månadsskiftet jan/feb 2019.

2018-10-11
Rapport från Kulturens arkeolog:
Lund är Sveriges största fornlämning och varje gång vi gräver i stadskärnan övervakas arbetet av en arkeolog från Kulturen. Alla ledningar och kablar som finns nedgrävda i gatan innebär att det idag finns mycket lite orörd arkeologi kvar. Lund har en lång tradition av arkeologi och i Kulturens arkiv finns många gamla ritningar. Lunds första avloppsledning grävdes ner 1890, just Stora Södergatan. Genom att kombinera sommarens grävningsarbeten med gamla ritningarna, har det varit möjligt att få en bild av Stora Södergatan under äldre tider.

Gator är idag en självklar del av staden, men stenlagda gator är en ”uppfinning” som hör de utvecklade medeltida städerna till, och blev en av de saker som skilde städer och byar åt.

Som en av de viktigaste gatorna in till staden och dess torg var Stora Södergatan ordentligt konstruerad och underhållen. Genom åren har arkeologerna hittat flera nivåer av stenläggningar. Genom att kartlägga stenläggningarna kan vi konstatera att Stora Södergatan inte alltid varit så rak som den är idag. Vid sommarens arbeten har vi även hittat husgrunder ute i dagens gatumark. Husgrunderna visar att Stora Södergatan, mellan Stora och Lilla Tvärgatan, fram till åtminstone 1600-talet var smalare än det vi ser idag.

2018-09-12
Nu har den grävsug som ska användas för schakten anlänt till Stora Södergatan. Den kommer att vara i bruk i en veckas tid mella klockan 7 och 16. Syftet med att använda grävsug är att få bort all grus utan att förstöra ledningarna som ligger i marken och för att lättare kunna flytta dem.

2018-09-04
Idag stängs cykelparkeringen på östra sidan av Stora Södergatan, ungefär i höjd med Drottensgatan. Detta görs i samband med schaktarbetet (se nedan). De cyklar som står kvar när vi startar schakten kommer attflyttas tilllämplig plats. Skyltning om att cykelstället tillfälligt tas bort kom upp under 35.

2018-08-24
Under vecka 36 (3-7 sep) startar arbetet med att få de tolv träden på plats samt en omfattande kabelflytt. Under detta skede har boende och verksamheter på östra sidan begränsad tillgång till trottoaren. Alla entréer kommer dock att kunna nås via gångbroar under hela schakten. Trottoaren på den västra sidan kommer att färdigställas innan arbetet startar på den östra sidan. Arbetet på östra sidan beräknas att ta fyra veckor. Sekarta över den aktuella sträckani Infoblad i den relaterade informationen nedan.

2018-08-17
Arbetet över mark har startat. Lund vilar på ett tjockt kulturlager och för att vägarna ska hålla för bussar och annan tung trafik lägger vi ett lager asfaltsgrus, så kallad AG,under stensättningen. För närvarande tar vi oss framåt cirka 5-10 löpmeter per dag.

linje

Etapp3 - Stora Södergatan

Översikt Nordsydliga cykelstråket med visning på etapp 3
Ombyggnationen avdet nordsydliga cykelstråket är uppdelat på fem etapper. Vi är nu inne på den tredje i ordningen. Vi har börjat i stråkets ytterkanter och avslutar projektet i mitten där frågor om till exempel gestaltning kommer att ha stor betydelse.


Etapp 1 på Stora Södergatan och Etapp 2 på Bredgatan är klara och nu är det dags för den tredje etappen i Nordsydliga cykelstråket. Arbetet omfattar Stora Södergatan mellan Magnus Stenbocksgatan och Lilla Tvärgatan. I samband med att kommunen bygger om gatan kommer VA SYD passa på att lägga om gatans serviser. Servis är en ledning som går mellan huvudledningen i gatan och fastighetens förbindelsepunkt vid tomtgräns. Ledningsarbetet är omfattande och första delen av Etapp 3 kommer att ske i VA SYDs regi.

Åtgärder

 • Infodring av dag- och spillvattenledningar, byte av vatten-, dag-, och spillvattensserviser.
 • Ökad köryta för cykeltrafik och avsmalnad vägbana för biltrafik.
 • Cykelfält i höjd med Stora Södergatans adresser 29/20 fram till strax innan Drottensgatan.
 • Korsning Svanegatan / Stora Tvärgatan blir upphöjd.
 • Skelettjordar anläggs för träd på Drottensgatan samt mellan Pingstkyrkan och Lilla Tvärgatan.

Tidplan

 • Förberedandeledningsarbete, så kallad strumpning (tätning),vecka 25
 • VA SYDs börjar med ledningsarbetevecka 26
 • Lunds kommun börjar vägarbete för cykelstråk vecka 32
 • Alla åtgärder beräknas vara klara under december 2018

Trafik och sophämtning under byggtid

 • Arbetet kommer att ske från fasad till fasad. Cyklister och fotgängare kommer att kunna ta sig förbi vägarbetet, medan gatan stängs helt för genomfartstrafik med motorfordon.
 • Stadsbuss linje 1 och 6 får annan körväg via Södra Esplanaden och Bankgatan. Hållplatserna Södertull vårdcentral och Katedralskolan trafikeras inte under byggtiden.
 • Containrar med anledning av arbete på Stora SödergatanRenhållningsverket kommer att sätta ut containers från och med 9/7 på flera ställen längs gatan eftersom en del fastigheters ordinarie sopkärl inte kan tömmas under byggtiden. Detta gäller boende på Stora Södergatan nr 10-45. Information om containrarnas placering anslås på fastighetsportar längs gatan och information skickas till alla berörda hushåll. Karta med placering av containers:
  1) 2 st containrar med full sortering
  2) 1 st container för restavfall/matavfall

Vattenavstängning

När vi lägger om vattenserviserna måste vattnet tillfälligt stängas av. Om du blir berörd kommer du att få informationi god tid innan. Fram tills dess kommer inte ditt vatten att påverkas.

Sommartid

Ingen byggsemester planeras.

Kontakt

Projektledare Lunds kommun: Tekniska förvaltningen, tfn 046 - 359 50 00ellertekniska.forvaltningen@lund.se

Projektledare VA Syd: Alexander Påhlsson t o m 180805. Maria Ocklin fr o m 180806. Tfn 040-635 10 00 eller kund@vasyd.se

Information

Informationen på våra webbplatser uppdateras löpande. Se webbadress till VA SYD i nedan relaterad information.

linje

Illustrationer

Översiktsbild av vägarbetsområdet Nordsydliga cykelstråket Etapp 3

Översiktsbild av nordsydliga cykelstråkets tredje etapp. Detaljerade förstoringar av de två rutorna nedan.

DETALJ 1

Detaljbild av Nordsydliga cykelstråket Etapp 3

DETALJ 2

Detaljbild Nordsydliga cykelstråket Etapp 3

Stora Södergatan
Pgrund av oförutsedda händelser i ledningsomläggningen finns nu inte stort utrymme i tidplanen. Som det ser ut just nu kommer vi ha gångbanorna på väster och öster sida Stora Södergatan klara till 30 november, precis lagom till julandeln startar. För att hinna behöver vi eventuellt forcera arbetat med helgarbete.

- Nästa vecka, vecka 44, är ledningsflytten klar på Stora Södergatan, vilket gör att vi kan börja arbetet med överbyggnaden, det vill säga hårdgöra marken, lägga asfaltsgrus och stensätta. Körbanan ska vara klar att köra på 17 december då också bussarna börjar gå enligt ordinarie schema.

- Fyra av nio trädgropar är klara på St Södergatan och träden planeras komma i jorden vecka 45 .

Drottengatan
I Drottensgatan ligger gamla oljekablar som måste hanteras med varsamhet. Till årsskiftet blir gångbanan klar och de tre träden planteras därefter snarast möjligt, detta påverkas av årstid eftersom träden ska ha bra förutsättningar att etablera sig.

Drottensgatans körbana är beräknas att vara klar i månadsskiftet jan/feb 2019.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/bygge/storasodergatan

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se