Sockerbruksområdet färdigställs

Under tiden husbyggnationerna i Sockerbruksområdet har pågått, har området haft så kallade byggator. När husbyggnationerna blir klara att ta i bruk, kan kommunen starta arbetet med att färdigställa gator och torgyta till ordinarie standard.

JUST NU

2018-08-16
Under vägarbetets gång kommer frågor och synpunkter av likartat innehåll in. För att fler ska kunna ta del av kommunens kommentarer och svar går de att läsa här:

Om damm
Sommarens värmebölja har inneburit svårigheter i de pågående entreprenaderna i hela kommunen. Miljöförvaltningen har varit på plats i Sockerbruksområdet och gjort bedömningen att med vattenbegjutning, saltning och de senaste regnen, är damm från vägarbetet för tillfället inte en olägenhet.

Om buller
Med värmeböljan har det varit svårt att ha fönster stängda, varpå fler blivit störda av oljud från vägarbetet. Bullerföreskrifterna gäller dock endast med stängda fönster. Vi hoppas att ljudmiljön för boende ska förbättras med ett mer normalt väder.

Om byggtrafik
Gatu- och trafikkontoret är medvetet om att byggtrafiken upplevts som besvärande under en lång tid för både boende och verksamheter i området. Av den anledningen lades den tunga trafiken om inför färdigställandet. Om inte skyltning och föreskrifter följs är detta främst ett polisiärt ärende. Kommunen har regelbunden kontakt med både entreprenörer och Polisen för att förbättringar ska ske. 

Om plats för materialupplag
Gällande upplag av material i området är det av praktiska skäl som upplaget ligger i nära anslutning till byggarbetsplatsen. Närhet till upplaget sparar tid, pengar och miljö.

2018-08-14
För närvarande pågår arbete på Sockerkokaregatan och del av Vävaregatan. Vid sidan av detta pågår även en del förberedelsarbete inför de större delarna av projektet, det vill säga Sockertorget och Fabriksgatan.

2018-06-25
Vägarbetet startar med att etablera sig på platsen samt genomgång av ritningar och arbetsordning.

2018-06-15
Information om att arbetet startar vecka 23 har gått ut. På grund av en försenad leverans av kantstenar skjuts emellertid arbetet med att färdigställa Sockerbruksområdet upp till vecka 25. Anledningen till detta är att kantstenarna, som markerar gräns mellan gång och vägbana, är vad man normalt gör först.

 

linje

PROJEKTETS OMFATTNING

Projektet omfattar Fabriksgatan, Sockerkokargatan och Sockerbrukstorget samt gångbana på Vävaregatans norra sida.

ÅTGÄRDER

Vi arbetar oss från söder och norrut och börjar med att sätta gångbanornas kantstenar.

  • Plattor läggs i trottoarerna
  • Vägbanorna får ny beläggning
  • Torgytan anläggs och möbleras
  • Träd planteras

TRAFIK UNDER BYGGTID

Byggtrafiken som nu leds via Fabriksgatan kommer att ledas om till Byggmästaregatan vidare till Vävaregatan och in i området. Denna åtgärd kommer att skapa en lugnare trafikmiljö på Fabriksgatan.

TIDPLAN

  • Byggstart juni, vecka 25, 2018
  • Beräknas klart under november 2018

TORGET

Sockertorget kommer vara det som tar mest tid i anspråk att bygga. Torget kommer att bestå av gult marktegel och ha planteringar i sitthöjd och i markhöjd. De planteringar med sitthöjd kommet att ha en sittmur av granit.

INFORMATION

Vi uppdaterar informationen på vår webbplats löpande. Frågor om information ställs till kommunikatör på tekniska förvaltningen: charlotta.lenninger@lund.se

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se