Del av Kävlingevägen byggs om

illustration av ridande, gående och cyklande människor

En sträcka av Kävlingevägen ska byggas om med gång- och cykelväg samt ridstig. Bakom satsningen ligger bland annat stadsmiljöavtalet, där Lunds kommun har lovat att bygga cykelinfrastruktur som motprestation, men även en kartläggning av behovet av cykelstråk i Lunds kommun, där stråk mellan Nöbbelöv och Vallkärra prioriteras.

En del är redan byggt i området, till exempel sträckan mellan Stångby och Vallkärra. Boende och verksamma har även framfört önskemål om att knyta samman gång- och cykelvägar och ridstigar, då många ryttarföreningar och ridklubbar finns i området. Detta önskemål har integrerats i planerna.

En gång- och cykelväg utmed Kävlingevägen kopplar samman Stångby med Nöbbelöv och blir samtidigt ett fint komplement till ett av kommunens huvudcykelstråk, det gröna stråket.

Sträckan

karta som visar aktuell sträcka Kävlingevägen

Vi har tittat översiktligt på vilka sträckor som kan vara aktuella och har kommit fram till att gång- och cykelvägar och ridstig med fördel kan byggas utmed bland annat Kävlingevägen.

Övergripande utformning

För att följa kommunens policy föreslås gång- och cykelbanan att vara separerad från motortrafiken och att vara dubbelriktad med en bredd på 3,4 meter. För att knyta an till bebyggelsen bör den ligga på västra sidan av Kävlingevägen söder om Revirvägen och på den östra sidan norr om Revirvägen. Vägbanan föreslås smalnas av från 8 meter till 6,5 meter, vilket också stödjer både hastighetsgränser och stadsmässigheten i gaturummet.

Var i processen befinner vi oss?

Efter att först ha genomfört en trafikutredning längs den aktuella sträckan, har vi gjort en så kallad förprojektering. Syftet med en sådan är att förstå omfattningen av projektet, vilka eventuella markintrång projektet medför och att kontrollera om det de föreslagna åtgärderna uppfyller projektets önskemål. En annan viktig roll förprojekteringen har, är att utgöra ett underlag för diskussionmed alla som på ett eller annat sätt kommer att beröras av projektet. Efter att ha samlat in synpunkter på förprojekteringen är nästa steg i processen att ta fram en detaljprojektering som leder fram till den handling som verkligen kommer att byggas, en s.k. bygghandling. Idagär förprojekteringen klar och vi bjuder in till Öppet hus för att diskutera underlag och samla in synpunkter från de som engagerar sig i frågan, se nedan.

Sammanställning inkomna synpunkter efter öppet hus 26 februari 2018

Tack för alla väl genomtänkta synpunkter som kom in under Öppet hus och därefter i brevform. Sammanställningen av de inkomna synpunkterna utlovades ligga på denna sida i slutet av mars. Det kommer i stället att bli första veckan i april.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/kavlingevagen

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se