Del av Kävlingevägen byggs om

En sträcka av Kävlingevägen ska byggas om med gång- och cykelväg samt ridstig. Bakom satsningen ligger bland annat stadsmiljöavtalet, där Lunds kommun har lovat att bygga cykelinfrastruktur som motprestation, men även en kartläggning av behovet av cykelstråk i Lunds kommun, där stråk mellan Nöbbelöv och Vallkärra prioriteras.

illustration av ridande, gående och cyklande människor

En del är redan byggt i området, till exempel sträckan mellan Stångby och Vallkärra. Boende och verksamma har även framfört önskemål om att knyta samman gång- och cykelvägar och ridstigar, då många ryttarföreningar och ridklubbar finns i området. Detta önskemål har integrerats i planerna.

En gång- och cykelväg utmed Kävlingevägen kopplar samman Stångby med Nöbbelöv och blir samtidigt ett fint komplement till ett av kommunens huvudcykelstråk, det gröna stråket.

Sträckan

karta som visar aktuell sträcka Kävlingevägen

Vi har tittat översiktligt på vilka sträckor som kan vara aktuella och har kommit fram till att gång- och cykelvägar och ridstig med fördel kan byggas utmed bland annat Kävlingevägen.

Övergripande utformning

För att följa kommunens policy föreslås gång- och cykelbanan att vara separerad från motortrafiken och att vara dubbelriktad med en bredd på 3,4 meter. För att knyta an till bebyggelsen bör den ligga på västra sidan av Kävlingevägen söder om Revirvägen och på den östra sidan norr om Revirvägen. Vägbanan föreslås smalnas av från 8 meter till 6,5 meter, vilket också stödjer både hastighetsgränser och stadsmässigheten i gaturummet.

Processen

Efter att ha genomfört en trafikutredning längs den aktuella sträckan, utförs en så kallad förprojektering. Syftet med förprojekteringen är att sätta sig in i omfattningen av projektet, vilka eventuella markintrång projektet medför och att kontrollera om det de föreslagna åtgärderna uppfyller projektets önskemål. En annan viktig roll förprojekteringen har, är att utgöra ett underlag för diskussion med alla som på ett eller annat sätt kommer att beröras av projektet. Efter att ha samlat in synpunkter på förprojekteringen är nästa steg i processen att ta fram en detaljprojektering som leder fram till den handling som verkligen kommer att byggas, en s.k. bygghandling. Därefter ska entreprenad handlas upp innan vägarbetet kan starta.

Var i processen befinner vi oss?

Juli 2018:
Upphandling av detaljprojektering pågår. Start av detaljprojekteringen planeras till hösten 2018.

Sammanställning av inkomna synpunkter

Den 26 februari hade vi öppet hus där vi gick igenom förprojekteringen och diskuterade den. Efter detta har det funnits möjlighet att skicka in sina synpunkter skriftligt. En sammanställning av dessa synpunkter finns att ta del av, se länken nedan på sidan. Sammanställningen har endast som ambition att göra synpunkterna överskådliga för de tjänstemän som ska arbeta vidare med detaljprojekteringen, det finns ingen viktning inlagd i sammanställningen.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/kavlingevagen

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se