Byggator för Stångby Väster II

I området Stångby Väster II har vi nu kommit till utförandeskedet. Det innebär att vi bygger det vägnät som dels behövs för att få bebyggelsen på plats, dels behövs för infrastrukturen under mark. Byggstart kommer att ske under april 2019.

Plan över etappindelning byggator StångbyVäster II 
De byggator som ska byggas i den första etappen är de gator sokm markerats med blå färg.

Just nu

2019-06-28

Stångby Väster II får byggatorÖvre raden: Arbetet präglas av ledningsarbete. De ledningar som ska ner i marken, på drygt 5 meter djup, är stora. Nedre bilden: en sektion av Stångby Allé.

Med byggstart i maj har vi i slutet av juni kommit en bit in i bygget. Arbetet går enligt planerna. Det präglas av VA-arbeten och grävningar, och kommer att fortsätta att göra så under lång tid. Vi håller i början av projektet till i vägarbetsområdets norra del. Här ska den pumpstation ligga som de ledningar vi lägger ska leda till. Och här ligger skolorna, vi förlägger helst aktiviteterna kring skolorna till den tid då barnen inte rör sig i området - sommarlovet.

Ledningarna läggs under gatorna, befintliga som kommande. Ju djupare grop, desto bredare blir slänterna. På vissa ställen arbetar vi nära bebyggelse eller markgränser, där det kan vara begränsat med utrymme. För att kunna gräva så djupt som vi behöver för dessa ledningar, drygt 5 meter, även där det inte finns plats för slänter, måste vi på många ställen bygga stödväggar. Detta kallas spåntning och görs för att gropens väggar inte ska rasa in eller orsaka att marken rör sig nära bebyggelse.

Under hösten fortsätter vi med ledningsarbetet och arbetar oss från norr och söderut.

2019-03-07
Under startmötet för projektet har entreprenören (PK Road) och beställarna (Lunds kommun och VA SYD) gått igenom handlingarna för att vara överens om ramarna för projektet. Byggstart planeras ske under april.  

2019-03-05
Nu har en entreprenör tilldelats entreprenaden och tiden har gått ut för överprövning av tilldelningsbeslutet. Det betyder att vi nu har tagit oss en bit närmre byggstart. Entreprenör för byggator och ledningssystem i Stångby Väster II Etapp 1 är PK Road.

2019-02-04
Upphandling av entreprenad är ännu inte klar men byggstart för byggator och infrastrukturunder mark närmar sig. I den första etappen är det de blåmarkerade vägarna (se bild ovan) som berörs, det vill säga både existerande gator och de som ännu inte byggts. Två skolor och bostadspmrådet Stångby Väster I kommer att påverkas på följande sätt:

Längs med Drabantvägen byggs en tillfällig väg som inte kommer att ha anslutningsvägar in mot Stångby Väster I med undantag för gång och cykel. Transporter till Kulparkskolan kan dock gå här. Transporter in till Stångby Väster I får i stället gå via Husarvägen, som på det viset blir mer trafikerad.

2019-01-16
Om inte tilldelningsbeslutet angående entreprenad har överprövats kan vi i slutet av februari skriva kontrakt. Därefter ska entreprenören köpa in material och planera arbetet. I slutet av mars eller i början av april kan vi komma igång med arbetet.

2018-12-13
Överprövningen av upphandlingen av entreprenad, som gick till förvaltningsrätten, har resulterat i att vi måste göra om upphandflingen. Snabbast möjliga start på projektet kan bli i mars-april 2019. Vi återkommer med information när det närmar sig.

2018-08-30
Under dagen har vi emottagit ett överprövande av tilldelningsbeslutet gällande entreprenad. Detta medför en försening av beräknad byggstart i september med cirka tre månader.

linje

Bakgrund

Stångby är ett av Lunds kommuns största exploateringsområden. Stångby Väster I och Stångby Öster I är redan byggda. Näst på tur för ett utförande står Stångby Väster II. Området är stort, vilket även avspeglar sig i antalet byggator. Projektet har därför delats in i tre olika etapper.

Information

Denna sida är under uppbyggnad och kommer med tiden att ge dig som vill följa projektet möjlighet att göra det här. Frågor om projektet kan ställas till kommunikatör på tekniska förvaltningen via e-post: charlotta.lenninger@lund.se .

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se