Bredgatan: Nordsydliga cykelstråket

Nordsydliga cykelstråket utgörs av Stora Södergatan, Kyrkogatan och Bredgatan och är ett stråk i nordsyd lig riktning genom Lund. Det används dagligen av 3000 till 4800 cyklister, det varierar något beroende på delsträcka . Sträckan är under ombyggnad för att anpassa gatumiljön för bättre komfort och säkrare trafikmiljö - samtidigt som stadsmiljön får ett lyft. Ombyggnationen har delats upp i fem etapper som tidsmässigt fördelas över några år. Den etapp vi nu arbetar med är den andra i ordningen och utgörs av Bredgatan.

Vy över nordsydliga cykelstråket med etappindelning

linje

JUST NU

2018-03-05
Korsningen Norra Vallgatan/Bredgatan stängs tillfälligt av
Onsdagen den 7 mars och torsdagen 8 mars påverkas Bredgatan av en avstängning i korsningen Norra Vallgatan/Bredgatan. Anledningen till denna avstängning är ett ledningsarbete i samband med spårvägsarbetet. Cyklister och fotgängare kan ta sig förbi arbetet men bilar hänvisas till Sandgatan - Paradisgatan under dessa dagar.

 2018-02-21
Stensättning av cykelsymboler
Under vecka 8 arbetar våra stensättare med att sätta cykelsymboler i körbanan. Under detta arbete kommer gatan att vara avstängd för trafik. Behörig trafik leds in på gatan norrifrån via Norra Vallgatan respektive söderifrån via Paradisgatan. Vecka 9 kommer gatan att vara öppen igen för trafik.

 

nyligen stensatt korsning med stensättning
Mycket grus i korsningen Bredgatan/St Petri kyrkogata är klar gör det halt för fotgängare och cyklister, som uppmanas att ta det försiktigt.

2017-12-13
Symboler för cykling dröjer
Väglaget på Bredgatan skiljer sig åt och tanken är att cyklister ska cykla där smågatstenen är slät. För att göra detta tydligt ska cykelsymboler i smågatsten med avvikande färger sättas. Detta arbete var planerat som en av de sista åtgärderna på Bredgatan. För att säkra arbetsmiljön för våra stensättare avvaktar vi med cykelsymbolerna till nästa etapp i spårvägsarbetet, då busstrafiken kommer att ledas om. Datum och mer information om nästa etapp i spårvägsarbetet hittar du inom kort på:
www.spårväglund.se .


2017-12-08
Nu är Bredgatan öppnad för fotgängare och cyklister
De nyanlagda ytorna är nyfogade och det är mycket löst material på platsen. Cyklister såväl som fotgängare bör därför tänka på att vara försiktiga ett tag framöver.

Anslutningar återstår
Även om själva Bredgatan nu är klar återstår dock att utföra anslutningar i norr och ytor runt korsningen Paradisgatan/Bredgatan. Läs mer om detta i inslaget från 2017-12-05.

Annat arbete
I direkt anslutning till Vägarbetet Bredgatan på St Petri kyrkogatan finns en asfalterad yta. Det är ett arbete som VA Syd har utfört som har fått en tillfällig asfaltsbeläggning. Anledningen till att det kommer att se ut så ett tag framöver är att materialet under kommer att packas och sjunka. Stensättning utförs senare när underlaget har packats med hjälp av väder och belastning.


- - - - - - - - -

2017-12-05
Körbanor blir klara men en del arbete återstår
Vägarbetet på Bredgatan förhåller sig till en pressad tidplan. Söndag 10 december börjar bussar trafikera gatan och vi fokuserar nu på att möjliggöra framkomlighet och transporter tills dess. Det som sedan återstår att göra i detta vägarbete kommer inte att ha en fast tidplan, utan utförs utifrån vad årstid och väder tillåter. Ambitionen är dock att bli klara snarast möjligt. Vad som återstår att göra efter 10 december är:

 • Stensättning av den del av vägarbetsområdet som går in på Paradisgatan samt anslutningen till Universitetshuset. Paradisgatan kommer under detta arbete att stängas för trafik, vilket kommer att påverka cyklister och fotgängare, som då uppmanas att följa skyltningen på plats.
 • Gestaltning och utformning är viktigt på Bredgatan. Man ska förstå hur man ska cykla med hjälp av material och linjer. De svarta diabaslinjerna som ramar in körbanan kommer därför att justeras i gatans norra del och cykelsymbolerna i gatan att sättas.

Arbetet i korsningen Bredgatan/St Petri kyrkogata
Stensättningen av korsningen Bredgatan/St Petri kyrkogata ligger i fas med tidplanen och kommer att bli klar till söndag 10 december, då trafiken släpps på igen.

Observera
Med ovan åtgärder är vägarbetet på Bredgatan klart men spårvägsarbetet kommer ha fortsatt påverkan på området. Följ därför spårvägsprojektets bygginformation på www.spårväglund.se .

- - - - - - - - -

2017-11-10
Korsningen St Petri kyrkogata/Paradisgatan/Bredgatan/Kyrkogatan
Nu startar även arbetet med korsningen vid St Petri kyrkogata/Bredgatan/Paradisgatan/Kyrkogatan. Korsningen ska lyftas och för att göra det måste bland annat brunnar åtgärdas och bärlagret justeras. Ramper ska byggas vid de anslutande vägarna, varav två behöver ett gjutet fundament under stensättningen för att klara den tyngre trafiken. Arbetet med korsningen kommer att kräva delvis och hel avstängning av trafiken. Se datum nedan.

 • Måndag den 13 - torsdag 23 november Vi börjar bygga på Kyrkogatans östra sida. Trafiken går då på den västra sidan av gatan i ett körfält. Därefter utförs den västra sidan, varpå trafiken flyttas över till den östra sidan.
 • Fredag den 24 november till söndag den 10 december
  • Korsningen är helt stängd för all trafik.
  • Fotgängare och cyklister kommer att kunna ta sig förbi arbetet.
  • Stadsbusslinjerna 1, 2, 3, 4, 5, 6 får tillfälligt annat körväg. Se länk till Skånetrafiken nedan.
  • Stängningen gäller även utfart från Paradisgatan, som varit tillfälligt öppen under vägarbetet på Bredgatan.
  • Infart till Bredgatan 2 - 30 sker via Norra Vallgatan.
 • Busstrafiken under avstängningen 24 november - 10 december
  • Resenärer från hållplatserna Lundagård, Domkyrkan och Stadsbiblioteket hänvisas tillLund C.
  • Linjerna 2 och 4 får tillfällig hållplats på Bangatan 8.
  • Linjerna 1, 3, 6, 9 använder ordinarie hållplatsläge: Läge K på Clemenstorget

Färdigställandet av Bredgatan Den del av Bredgatan som ligger mellan Bredgatan 28/30 och spårvägsarbetet blir färdigställd efter att ledningsarbetet för spårvägen är klart. De arbeten som planerats vid Paradisgatan utförs senare (2018).

- - - - - - - - -

stensättning på Bredgatan

Centrala Lund ligger på ett tjockt skikt av kulturlager. Detta kulturlager ger med tiden efter och skapar spår och svackor i vägytan. För att undvika att det sker lägger man därför först ett lager asfaltsgrusoch ovanpå det smågatsten. För att ytterligare förstärka vägen sätts smågatstenen i bågar som, utöver att bevara kulturella värden, även håller vägen jämn längre. Bilden visar Markentreprenad som sätter smågatsten på asfaltsgrus på Bredgatan.

- - - - - - - - -

2017-11-08
Färdigställandet beror på spårvägsarbetets tidplan
I Bredgatans norra del pågår ledningsarbete för spårvägen. De båda vägarbetenas arbetsområden ligger i direkt anslutning till varandra, vilket påverkar färdigställandet av Bredgatan. Med stor sannolikhet kommer inte entreprenaden på Bredgatan att kunna avslutas förrän spårvägsarbetet i den norra korsningen är klar.

- - - - - - - - -

2017-11-07
Den sista sektionen är påbörjad
De sektioner vi har delat upp vägarbetet i har varit olika långa, beroende på avståndet mellan de olika infarterna längs gatan. Nu är vi inne på den sista sektionen och arbetar oss fram emot den gräns där spårvägsarbetet tar vid.Nu har kantstenen och det sista asfaltslagret lagtssom underlag till stensätningen. Plattläggning sker växelvis på gångbanorna och stensätningen tar sig successivt norrut.

- - - - - - - - -

2017-10-17
Hela men tillfälliga avstängningar för asfalteringsarbete och stensättning
Vägarbetet tar sig norrut enligt plan. Som tidigare flyttar vi kantstenen först,bygger nyatrottoarer, lägger asfaltsgrus i vägbanan och sätter smågatsten i vägbanan, i nämnd ordning. Denna och kommande vecka kommer vägbana och infarter till vissa fastigheter att stängas av helt för att möjliggöra asfaltering och stensättning. Detta gäller dock endast vissa dagar och vissa adresser, se nedan:

onsdag 18 oktober:
Asfalteringsarbetet påbörjas men utan att behöva stänga trafiken.

torsdag 19 oktober - måndag 23 oktober:
-
Asfalteringsarbetet fortsätter och kräver nu att vägbanan är fri från trafik.
- Efter fredag 20 oktober beräknas asfalteringsarbetet på sektionen att vara klart.
- Infarterna till Bredgatan 5, 14, 16 stängs helt på grund av stensättningsarbete lördag 21- söndag 22oktober.

torsdag 26 oktober - fredag 27 oktober
- Infarten till Bredgatan 18 stängs för stensättningsarbete.

- - - - - - - - -

2017-09-27
Extra grävning för spillvatten
Vid grävningarna fann man att spill- och dagvatten var kopplat i fel höjdnivåer i förhållande till varandra. Eftersom
det kan få otrevliga följder vid läckage beslöts det om att backa arbetet för att lägga om servisen. Detta innebar en ny grävning vid en fastighet som vägarbetet redan passerat. Vi räknar inte med att den totala tidplanen för vägarbetet kommer att påverkas med detta ledningsarbete men beklagar de ytterligare störningar för boende och verksamheter i berörda fastigheter.

- - - - - - - - -

2017-08-29
Aktuell sektion
Varje vägarbete bjuder på egna utmaningar. Framförallt är det på Bredgatan svårt att få plats med de olika åtgärder som ska utföras. För att kunna arbeta effektivt har det därför beslutats om att göra en ändring i det ursprungliga upplägget, som byggde på kortare sektioner. Den aktuella sektionen förlängs därför från korsningen Bredgatan/St Petri kyrkogata fram till och med Bredgatan 10.

Åtgärder
Arbetet kommer att utföras enligt följande ordning:

1. Trottoar, östra sidan
2. Trottoar, västra sidan
3. Vägbanan, asfaltsgrus läggs för att sedan sätta smågatstenen

Tidplan och störningar
I och med att byggsektionen har förlängts, förlängs även tiden för arbetet upp till Bredgatan 10.

- - - - - - - - -

2017-08-25
Aktuell sektion
Den första sektionen av vägarbetet sträcker sig från korsningen Bredgatan/St Petri kyrkogata till Bredgatan 4b. Isektionen arbetar mani huvudsak klart påvästra sidan först och går sedan över till östra sidan, varpå även kanalen för fotgängare och cyklister flyttas.

Åtgärder
Till att börja med flyttas kantsten för gatans nya gränser. Därefter tar arbetet med att packa nya bärlager och plattläggning vid.

Tidplan och störningar
Arbetet bullrar och kan upplevas som störande. Om allt går enligt planerna beräknas arbetet upp till Bredgatan 4b vara klart i mitten av vecka 36, dvs cirka 6-7 september.

linje

Etapp 2 - Bredgatan

Etapp 1 på Stora Södergatan är avklarad och nu är det dags för nästa etapp; Bredgatan. Den ordningsföljd som tidigare kommunicerats, där Bredgatan tidigare var Etapp 3, har ändrats.

Tidplan

Byggstart: måndag 14 augusti
Beräknas klart: mitten av december 2017

Vägarbetet

Vi kommer att arbeta från fasad till fasad, från vägarbetsområdets södra del mot norr. Hur långa byggsektionerna är avgörs av infarter och tillgänglighet till fastigheterna.

karta för omledning av trafiken Bredgatan oktober 2017-februari 2018

Från tisdag 24 oktober görs en anpassning av omledningsvägen för infart norrifrån till Bredgatan. Fotgängare och cyklister kommer som tidigare att kunna passera vägarbetet medan motorfordon leds in norrifrån och söderifrån i förhållande till bygget. Paradisgatan öppnas tillfälligt för bilar i västlig riktning.

Trafik under byggtid

Arbetet kommer att vara omfattande och ha stor påverkan på trafiken:

 • Genomfartstrafik för bilar kommer inte att vara möjlig.
 • Cyklister och fotgängare kommer under hela vägarbetet att kunna ta sig fram längs hela Bredgatan. En kanalför dessa flyttas från en sida av vägarbetet till den andra allteftersom arbetet fortskrider.
 • Infart till fastigheterna kommer att kunna ske norrifrån och söderifrån i förhållande till bygget, som går från fasad till fasad och rör sig norrut. Boende och verksamma måste därför anpassa sin väg utifrån var bygget befinner sig.

 • Under byggtiden öppnas Paradisgatan för trafik mot väster.

 • Bussarna som kör linje 2 och 4 kommer inte att trafikera Bredgatan mellan 13/8 och 9/12. Se länk nedan för information om hållplatslägen och busslinjer på Skånetrafikens webbplats.

Korsningen Bredgatan/Sankt Petri kyrkogata lyfts ut

Av praktiska skäl byggs korsningen Bredgatan/Sankt Petri kyrkogata samt en bit av Paradisgatan om separat.

Frågor och svar

Har du något du undrar över är du välkommen att kontakta kommunikatör på gatu- och trafikkontoret, som kan styra frågan till rätt person: charlotta.lenninger@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/bygge/bredgatan

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se