Bantorget byggs om

Ombyggnationen av Bantorget är omfattande. Ledningsarbete klarades av under 2017 och under 2018 anläggs både gatumarken runtom och parkmarken. Den gamla strukturen bevaras i hög grad, det är materialval, detaljer och nya marknivåer som ger det gamla järnvägstorget ett nytt ansikte.

linje

JUST NU

 
Kartan visar arbetsområdets omfattning från 28 september och trafikregleringen från 8 oktober. Fram till 8 oktober gäller fortfarande förbud mot trafik med fordon från Klostergatan till Lilla Fiskaregatan.

2018-09-27

  • Fredag 28 septemer öppnar Bangatan/Trollebergsvägen för trafik igen. Nu, efter ombyggnationen har svängen fått en ny cykelbana, i riktning mot Lund C.
  • Måndag 1 oktober återgår bussarna till ordinarie trafik på Bangatan/Trollebergsvägen.
  • Måndag 8 oktober öppnar Bantorgets östra sida för varutrasporter till Lilla Fiskaregatan.

 

2018-09-05

  • För närvarande går trafiken mot centrum på den västra sidan i svängen Bangatan/Trollbergsvägen. För att kunna bygga om refugen i svängen måste vi skjuta trafiken ytterligare något västerut. Fotgängare och cyklister får då ta sig fram på andra sidan den mur som kantar existerande gång- och cykelväg. Måndagen 17 september räknar vi med att öppna det östra körfältet, som då även har en ny cykelbana.
  • Från och med torsdag 6 september, till dess att ombyggnaderna av Trollebergsvägen vid Barngatan är avslutade, (senast vecka 42), kommer det finnas övergångsställesvärdar vid Tullkammaren. Måndag till fredag, mellan kl 15 och 18. Anledningen är att framkomligheten för stadsbussarna är låg på grund av tillfälliga omläggningar av linje 2, 4 och 5. Övergångsställesvärdarnas uppgift är att be fotgängarna att vänta något med att korsa Bangatan för att ge stadsbussar och regionbussar möjlighet passera.

 

 

ÖVERSIKTLIG PLANERING

Vecka 34-42 (Se bild nedan)

Anläggningen av parken fortsätter och ytan är fortsatt avstängd för genomgående gång- och cykeltrafik. Vi påbörjar nu även arbetet med att anlägga en cykelbana väster om Bantorget, det vill säga Trollebergssvängen/Bangatan. Detta vägarbete kommer att ha stark inverkan på trafiken:

  • Trollebergsvägen kommer att hållas öppen i östlig riktning in mot centrum för all trafik.
  • Bangatan stängs av för biltrafik i södergående riktning. Biltrafik från Spolegatan leds om i höjd med Clemenstorget. Detta gäller dock inte cykel, buss, taxi och varutransporter.
  • Busstrafik västerut på Trollebergsvägen leds om via Kung Oskars väg. Se kartor för tillfälliga hållplatslägen för stads- och regionbussar i den relaterade informationen nedan.

Helgen vecka 44

Under helgen vecka 44 kommer en hel avstängning av all trafik att ske i korsningen Bangatan/Klostergatan. Det är ett tidigare ledningsarbete som färdigställs i samband med Bantorgetprojektet. Avstängningen kommer att ske under en helg för att inverka på trafiken så lite som möjligt.

 

 De färgade områdena markerar arbetsplatsområdet vecka 34-42.

  

linje

Projektets bakgrund

Klostergatan, illustration
Den andra etappen delas in i fem sektioner (se bild längre ner på sidan). I den första sektionen ska gatan Bantorget mellan Bangatan och Klostergatan byggas om. Bland annat ska trottoaren breddas coh vägbanan höjas till torgets nivå.

Idag upplevs Bantorget som en lite sliten plats och används i hög grad som en transportsträcka. I ombyggnationen ska vi ta tillbaks den gamla järnvägsparkens roll som entré till stadskärnan, en miljö med karaktär där man gärna stannar upp och vistas en stund. Nuvarande struktur härrör från sekelskiftet 1800/1900 och kommer att bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Samtidigt kommer andra inslag att knyta ihop dåtid med nutid.

Projektets tre etapper

Den första etappen utfördes under våren 2017 och bestod av ledningsomläggningar och arkeologi. I den andra etappen anläggs torget och och gata. I den tredje och sista etappen skapas bättre förutsättningar för cykeltrafiken på Bantorgets västra sida mot Bangatan. Läs mer om den andra etappen längre ner på sidan.

Etapperna, illustration

Bantorget, etapp två

TIDPLAN
Arbetet beräknas att pågå i drygt ett år från november 2017 till december 2018. Tidplanen kan komma att påverkas av flera olika faktorer, bland annat gamla ledningar och arkeologiska fynd.

ORDNING
Projektet inbegriper både gatumark och parkmark och har delats in i geografiska sektioner, se bild nedan. När så är lämpligt utförs en del arbetsmoment utanför denna ordning.

TRAFIK OCH TILLGÄNGLIGHET
Framkomligheten kommer att påverkas. Fotgängare och cyklister ska alltid kunna komma fram.

ARKEOLOGISK ÖVERVAKNING
En stor del av stadskärnan är klassad som fornlämning och alla grävningar övervakas av Kulturen.

INFORMATION OM VÄGARBETET
På denna sida kommer löpande information om ombyggnationen att finnas. Frågor och synpunkter kan lämnas på e-postadress: charlotta.lenninger@lund.se .

karta över sektioner i ombyggnationen
Väg- och anläggningsarbetet på Bantorget Etapp 2 är indelat i fem sektioner som kommer att färdigställas i ordningen: 1. Bantorget (gatan), 2. Bantorget (gatan framför Grand hotell, 3. Bantorget (parken), 4. Stora Fiskaregatan, 5. Svängen Trollebergsvägen.


Illustrationer:
Bantorget, illustration

Genom att ta bort höjdskillnader skapasen miljö som känns öppnare. Där Bantorget möter Lilla Fiskaregatan förstärks känslan av torg när trottoarkanter och vägbana tas bort.

Sektionsritning av Klostergatan efter ombyggnad

Gångtrafik och stadsliv får i den nya utformningen gott om plats.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se