Bantorget byggs om

 

Det färgade området visar var vi kommer att arbeta fram till byggsemestern. Se nedan under "Översiktlig tidplan..." för hänvisning till siffrorna i kartan.  

JUST NU

2018-04-10
När gatumarken längs Bantorgets östra sida färdigställs med bland annat granithällar, kommer det inte att vara möjligt att hålla gatan öppen för trafik. Vecka 16-28 stängs därför infart mot Lilla Fiskaregatan. Se omledningskarta nedan. Gångtrafikanter och cyklister berörs inte av avstängningen av Lilla Fiskaregatan men endast fotgängare kan ta sig vidare förbi Grand Hotell.

2018-03-19
Efter ett uppehåll med lite mildare grader har kylan slagit till igen. Mycket av vad som ska göras i detta skede är ytliga arbeten som förutsätter att tjälen har gått ur marken. I nuläget är arbetet försenat med drygt två veckor. Nedan tidsangivelser är nu uppdaterade i enlighet med detta.

2018-02-28
På grund av snö och tjäle i marken kommer arbetet att göra ett uppehåll vecka 9 och 10. Nedan tidsangivelser kan komma att påverkas av vädret men uppdateras allteftersom.

 

linje

Översiktlig tidplan till sommaruppehåll

Fram till byggsemestern i sommar jobbar vi vidare med att bygga gatumarken norr och öster om Bantorget. Snart är vi klara med den första sektionen av projektet och går över i nästa (se bild längre ner på sidan för sektionsindelning). Av planeringsskäl kommer vi även att påbörja ett arbete som vi initialt planerade att utföra senare, det gäller ytan runt den idag befintliga fontänen, nummer 5 på kartan.

Nedan presenteras en översiktlig tidplan för arbetet under våren 2018. Vi måste reservera oss för att saker kan inträffa som påverkar tidplanen men ambitionen är att kunna hålla oss till den.

Vecka 15

Nu är vi snart klara med gatumarken längs torgets norra sida och vi har påbörjat arbetet på torgets östra sida. Det betyder att hållplatsläge för buss, avlastningsplats och handikapparkering längs Bantorgets norra sida snart kan tas i bruk och gatan fungerar som vanligt.

Vecka 16 - 19 (se plats 4, 5, 6 i kartan överst på sidan)

4. Gatumarken på Bantorgets östra sida får en beläggning av granithällar

5. Yta kring fontän färdigställs.

6. En mindre yta för servering färdigställs.Vecka 16 stängs Lilla Fiskaregatan av mot Bantorget.
Motortrafiken till Lilla Fiskaregatan kommer att gå via Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan. Cyklister hänvisas att leda sin cykel förbi Grand Hotell.


Vecka 20 - 28 (se plats 7 i kartan överst på sidan)

7. Resterande gatumark ner till Stora Fiskaregatan färdigställs. Trafik till Lilla Fiskaregatan kommer att gå via Klostergatan och Stora Gråbrödersgatan.

 

linje

Projektets bakgrund

Klostergatan, illustration
Den andra etappen delas in i fem sektioner (se bild längre ner på sidan). I den första sektionen ska gatan Bantorget mellan Bangatan och Klostergatan byggas om. Bland annat ska trottoaren breddas coh vägbanan höjas till torgets nivå.

Idag upplevs Bantorget som en lite sliten plats och används i hög grad som en transportsträcka. I ombyggnationen ska vi ta tillbaks den gamla järnvägsparkens roll som entré till stadskärnan, en miljö med karaktär där man gärna stannar upp och vistas en stund. Nuvarande struktur härrör från sekelskiftet 1800/1900 och kommer att bevaras i så stor utsträckning som möjligt. Samtidigt kommer andra inslag att knyta ihop dåtid med nutid.

Projektets tre etapper

Den första etappen utfördes under våren 2017 och bestod av ledningsomläggningar och arkeologi. I den andra etappen anläggs torget och och gata. I den tredje och sista etappen skapas bättre förutsättningar för cykeltrafiken på Bantorgets västra sida mot Bangatan. Läs mer om den andra etappen längre ner på sidan.

Etapperna, illustration

Bantorget, etapp två

TIDPLAN
Arbetet beräknas att pågå i drygt ett år från november 2017 till december 2018. Tidplanen kan komma att påverkas av flera olika faktorer, bland annat gamla ledningar och arkeologiska fynd.

ÅTGÄRDER, FÖRSTA SEKTIONEN
Projektet inbegriper både gatumark och parkmark och har delats in i geografiska sektioner. Den första sektionen avser Bantorget (gatan) med dess anslutningar till Bangatan, Klostergatan och Bytaregränd.

  • Vägarbetsområdet spärras av med tydliga gångar för gång och cykel.
  • Träd och busshållplats tas bort på Bantorgets norra sida och en tillfällig vägbana av grus anläggs där de har legat.
  • Allmän trafik flyttas upp på den tillfälliga vägbanan. Den befintliga trottoaren längs fasaderna på Bantorgets norra del sparas tillsvidare.
  • Gatumarken längs Bantorgets norra sida byggs om.
  • När den nya vägbanan är stensatt och klar att börja användas flyttas trafikentillbaka igen. Därefter påbörjas arbetet med trottoarerna på var sida den nya vägbanan.

TRAFIK OCH TILLGÄNGLIGHET
Under arbetet med den första sektionen kommer trafiken att fungera som vanligt. Framkomligheten kommer dock att vara begränsad. Information om trafik och tillgänglighetunder sektionerna 2, 3, 4 och 5kommer senare.

ARKEOLOGISK ÖVERVAKNING
En stor del av stadskärnan är klassad som fornlämning och grävningar kommer att övervakas av Kulturen.

INFORMATION OM VÄGARBETET
På denna sida kommer löpande information om ombyggnationen att finnas. Frågor och synpunkter kan lämnas på e-postadress: charlotta.lenninger@lund.se .

karta över sektioner i ombyggnationen
Väg- och anläggningsarbetet på Bantorget Etapp 2 är indelat i fem sektioner som kommer att färdigställas i ordningen: 1. Bantorget (gatan), 2. Bantorget (gatan framför Grand hotell, 3. Bantorget (parken), 4. Stora Fiskaregatan, 5. Svängen Trollebergsvägen.


Illustrationer:
Bantorget, illustration

Genom att ta bort höjdskillnader skapasen miljö som känns öppnare. Där Bantorget möter Lilla Fiskaregatan förstärks känslan av torg när trottoarkanter och vägbana tas bort.

Sektionsritning av Klostergatan efter ombyggnad

Gångtrafik och stadsliv får i den nya utformningen gott om plats.

Relaterad information

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-35975 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se