Allhelgona kyrkogata byggs om

Hösten 2018 startar arbetet med att bygga om Allhelgona kyrkogata för att bli bättre anpassad till cyklister och fotgängare. Med ny utformning ska gatan ansluta till det nordsydliga cykelstråket på Bredgatan och till cykelstråk längs spårvägen.

Allhelgona kyrkogata byggs om, vy från västra valvet
I början av december 2018 är en stor del av den norra gångbanan och planteringen klar. Trafiken är öppen men begränsad till ett körfält.

JUST NU

2019-02-18
Det har varit problem med leveransen av asfalt, vilket har försenat projektet. Under vecka 8 planeras dock en första leverans, vilket gör att vi kommer vidare. Körbanan kommer till att börja med att ligga i så kallad AG, asfaltsgrus, och toppbeläggningen kommer på plats först senare på året.

Vägarbetsområdet kring torgytan Norrtull har nu utvidgats för att kunna påbörja arbetet. Först ska kanstenen ut mot körbanan justeras, därefter sker markarbete för planteringar och ytskikt.

Tidplanen: efter justering av tidplanen kommer vi att vara klara med det arbete som ska utföras under våren i mitten av april. Därefter kommer vi att behöva återvända senare i år för att lägga toppskiktet i körbanan samt utföra de sista planteringsarbetena.

Ungefärlig arbetsordning:
1. norra gång- och cykelbanan: infart till kyrkan till Norrtull
2. södra gång- och cykelbanan: frånöstra valvet till Norrtull
3. torgyta Norrtull
4. upphöjda korsningar i Norra Vallgatans ändar
5. plantering 


Nedan: Vägarbetet sett från det östra valvet samt Norrtull innan arbetet med överbyggnad , planteringsyta och skelettjord för träd har påbörjats.

Allhelgona kyrkogata byggs om, vy från östra valvet

Allhelgona kyrkogata byggs om, vy över torgyta Norrtull

linje

Bakgrund

Allhelgona kyrkogata är en viktig länk i Lunds cykelvägnät. I korsningen vid Bredgatan ansluter både det nordsydliga cykelstråket och de cykelbanor som kommer att gå längs den kommande spårvägen. I den östra delen av Allhelgona kyrkogata ansluter även huvudcykelstråket mellan Norra Fäladen och Klostergården.

Med en upprustning och en annan utformning av den valda sträckan, stärks cykeltrafiken mellan Lund C och stadsdelarna öster och nordöst om centrum. Med den nya utformningen förbättras framkomlighet, komfort, trafiksäkerhet för cyklister men är även positiv för gångtrafiken och barn och ungas möjlighet att gå och cykla.

Åtgärder

  • Cykelbanor kommer att anläggas på båda sidor av gatan.
  • Parkeringsplatsernas utformning ändras från att vara snedställda till att vara längsgående parkering.
  • Gatubelysningens läge anpassas till ny utformning.
  • Cykelbanorna ansluts till övrigt cykelvägnät vid Bredgatan.
  • Vid Valvet ansluts cykelbanorna till UB-parkens södra del.

  • Den öppna ytan Norrtull kommer att få ett lyft i samband med ombyggnationen av Allhelgona kyrkogata.

Effekter

Med den begränsade ytan i Lunds stadskärna innebär en prioritering av gång och cykel att det blir mindre ytor för andra trafikslag. För kollektivtrafiken minskar framkomligheten något med anledning av den smalare körbanebredden. Samtidig innebär åtgärden att kollektivtrafiken inte behöver färdas i blandtrafik med cyklister.

Tillgängligheten för personer som kör bil minskar något. Till exempel minskar antalet parkeringsplatser med cirka 10 platser. Angöringen för transporter med ärende att lasta och lossa varor kommer dock att vara oförändrad.

Trafik under byggtid

Ambitionen är att hålla trafiken så öppen som möjligt. Under rubriken Just nu ovan på denna sida finner du aktuell information om vad som gäller just nu.

Tidplan och arbetstider

  • Byggstart i mitten av september
  • Beräknas klart under första kvartalet 2019
  • Vägarbetets arbetsdag: cirka 07.00 - 16.00

Kontakt

Har du frågor eller synpunkter? Kontakta projektets kommunikatör via e-post: charlotta.lenninger@lund.se

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se