Allhelgona kyrkogata byggs om

Hösten 2018 startar arbetet med att bygga om Allhelgona kyrkogata för att bli bättre anpassad till cyklister och fotgängare. Med ny utformning ska gatan ansluta till det nordsydliga cykelstråket på Bredgatan och till cykelstråk längs spårvägen.


Bakgrund

Allhelgona kyrkogata är en viktig länk i Lunds cykelvägnät. I korsningen vid Bredgatan ansluter både det nordsydliga cykelstråket och de cykelbanor som kommer att gå längs den kommande spårvägen. I den östra delen av Allhelgona kyrkogata ansluter även huvudcykelstråket mellan Norra Fäladen och Klostergården.

Med en upprustning och en annan utformning av den valda sträckan, stärks cykeltrafiken mellan Lund C och stadsdeloarna öster och och nordöst om centrum. Med den nya utformningen förbättras framkomlighet, komfort, trafiksäkerhet för cyklister men är även positiv för gångtrafiken och barn och ungas möjlighet att gå och cykla.

Åtgärder

  • Cykelbanor kommer att anläggas på båda sidor av gatan.
  • Parkeringsplatsernas utformning ändras från att vara snedställda till att vara längsgående parkering.
  • Gatubelysningens läge anpassas till ny utformning.
  • Cykelbanorna ansluts till övrigt cykelvägnät vid Bredgatan.
  • Vid Valvet ansluts cykelbanorna till UB-parkens södra del.

  • Den öppna ytan Norrtull kommer att få ett lyft i samband med ombyggnationen av Allhelgona kyrkogata.

Effekter

Med den begränsade ytan i Lunds stadskärna innebär en prioritering av gång och cykel att det blir mindre ytor för andra trafikslag. För kollektivtrafiken minskar framkomligheten något med anledning av den smalare körbanebredden. Samtidig innebär åtgärden att kollektivtrafiken inte behöver färdas i blandtrafik med cyklister.

Tillgängligheten för personer som kör bil minskar något. Till exempel minskar antalet parkeringsplatser med cirka 10 platser. Angöringen för transporter med ärende att lasta och lossa varor kommer dock att vara oförändrad.

Trafik under byggtid

Ambitionen är att hålla trafiken öppen i båda riktningarna med ett öppet körfält.

Tidplan och arbetstider

  • Byggstart i mitten av september
  • Beräknas klart i slutet av 2018
  • Vägarbetets arbetsdag: cirka 07.00 - 16.00

 

 

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se