Varutransporter, miljözon

Att kunna leverera varor och gods är en nödvändighet för att verksamheter ska kunna bestå och utvecklas. I en småskalig stadsmiljö som Lunds ställs särskilda krav för att få transporterna att fungera. Lunds kommun arbetar aktivt med att hitta lösningar för varu- och godstransporter genom att bl.a. anlägga lastzoner där detta är möjligt. Stadskärnan omfattas också av en miljözon inom vilken det ställs särskilda krav på fordonen, se nedan.

För leveranser till adresser på gator/gågator med restriktioner eller förbud för motorfordon i centrum är varutransporter endast tillåtna:

  • måndag-fredag mellan 06.00 och 11.00
  • lördagar mellan 06.00 och 09.00.

Miljözon

Miljözon, Lund

Miljözon finns i de centrala delarna av Stockholm, Uppsala, Umeå, Mölndal, Göteborg, Malmö, Helsingborg och Lund. I dessa miljözoner ställs särskilda miljökrav på lastbilar och bussar med totalvikt över 3,5 ton. Samma regler gäller för alla de åtta kommunernas miljözoner. De nu gällande miljözonsreglerna trädde i kraft 2013-09-01.

  • Tunga lastbilar och bussar, som tillhör Euroklass 3 får färdas i miljözonerna i åtta år räknat från första registreringen, registreringsåret oräknat.
  • Tunga lastbilar och bussar, som uppfyller kraven för Euroklass 4, får färdas i miljözonerna till och med år 2016 eller i åtta år räknat från första registreringen, registreringsåret oräknat.
  • Tunga lastbilar och bussar, som uppfyller kraven för Euroklass 5, får färdas i miljözonerna till och med år 2020 eller i åtta år räknat från första registreringen, registreringsåret oräknat.
  • Tunga lastbilar och bussar, som uppfyller kraven för Euroklass 6 eller bättre, får färdas i miljözonen på obegränsad tid.
  • Tunga lastbilar och bussar, som inte tillhör någon av de ovan nämnda kategorierna, får färdas i miljözonerna i sex år, räknat från det första registrerings- året. I de tillåtna sex åren inräknas inte registreringsåret.
  • Tunga lastbilar och bussar som är gas- eller etanoldrivna får obegränsat färdas i miljözonen.

För fordonsägare, vars fordon inte uppfyller kraven, finns flera leverantörer av uppgraderingar till godkända Euroklasser.

I vägtrafikregistret ska det framgå vilka emissionskrav som fordonets motor uppfyllde vid tidpunkten för typgodkännande, registrering, ibruktagande eller när motorn anpassats till en högre Euroklass. Saknas uppgifterna ska handlingar medföras i fordonet som visar detta.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/miljozon