Jag vill ändra eller anlägga en ny infart till min fastighet

Kolumn 1

Jag vill ändra eller anlägga en ny infart till min fastighet

Information

Skicka ditt förslag på ny eller ändrad infart till din fastighet till tekniska.forvaltningen@lund.se

Uppge fastighetsbeteckning, beskriv kortfattat i text vilka förändringar du önskar, bifoga också en enkel skiss som visar på mått och placering.

Vi handlägger ditt ärende och gör bedömningar av hur förslaget bland annat påverkar trafiksäkerheten på gatan. Du får besked om vilka åtgärder du behöver vidta. Det kan var att stänga en gammal infart, anpassa gatan till de förändringar du föreslår med mera. Anpassningarna bekostas alltid av fastighetsägaren.

Tänk på följande vid din ansökan:

  • Du får ha max en infart per fastighet.
  • Infartens bredd får vara 3-5 meter där den ansluter till stadens mark. Möjlig bredd avgörs av plats och trafikmiljö.
  • Utrymmet för infarten på din tomt bör vara minst 6 meter, så att parkerade fordon inte står på stadens mark.
  • För att ge godtagbar sikt får murar, staket, häckar och annan vegetation inte vara högre än 70 cm om de ligger inom 2,5 meter från infarten.
  • Avståndet till övergångsställe, cykelpassage/cykelöverfart eller korsning ska vara minst 10 meter.
  • Vi är återhållsamma med att tillåta infarter där bilen måste backa över gångbana.
  • Vi tillåter inte infarter där bilen måste backa över cykelbana för att komma ut.
  • Vi är återhållsamma med att tillåta infarter där bilen måste backa på en huvudgata för att komma ut.