Barn och unga i trafiken

Trafikmognad handlar inte bara om ålder. För att kunna bedöma trafiken krävs även erfarenhet och omdöme. Erfarenhet kan barnen bara få genom att röra sig i trafiken.

Skolbarn vid trafikerad vägTrafikmognad

Barn behöver träning i att generalisera sina trafikkunskaper för att kunna bedöma trafiksituationer som inte är exakt likadana som dem de är vana vid. Barnen är alltså mer hjälpta av att gå till skolan med sina föräldrar och därigenom få hjälp, vägledning och träning i trafiken, än att bli skjutsade i bil fram till 10-12-årsåldern för att därefter - då de anses trafikmogna - gå eller cykla själva till skolan.

Barn ser inte samma saker

När barnen börjar skolan har de rent motoriskt kapacitet att färdas i trafiken. Men uppfattningsförmåga och bedömningsförmåga utvecklas långsammare och i individuell takt. Barn kan inte göra hastighets- eller avståndsbedömningar som vuxna kan. Barn ser detaljerna först, sedan helheten. Barn har också snävare synfält än vuxna och är kortare; de har därför svårare att överblicka trafiken. Dessutom syns de inte själva lika bra som vuxna.

Koncentration och hörsel

Barns hörsel är oftast färdigutvecklad vid åtta års ålder. Tolv år är den ålder då man anser att barn är mogna att börja cykla själva i trafiken. Då kan de vara trafikmogna, om de fått träning i att vistas i trafiken. Men koncentrationsförmågan - att hålla tanken riktad på en sak under längre tid - utvecklas fram till cirka 14 års ålder. Enligt detta skulle ett barn inte vara trafikmoget förrän vid 15 års ålder om trafikmognad endast hade med åldern att göra.

Trygga skolvägar - skolvägsundersökning

Att vägarna till och från skolan är säkra för våra barn att färdas på är viktigt. Kommunen har tagit fram ett webbaserat skolvägsverktyg där du som förälder kan bidra med information genom att rita in ditt barns skolväg och vilka ställen som behöver förbättras och hur.

För att kunna arbeta systematiskt med skolvägarna skickas en specifik och skyddad länk ut till föräldrarna på berörd skola under begränsad tid. Vänligen vänd er till respektive skolledning om ni önskar genomföra en skolvägsundersökning.

En vandrande skolbuss är en enkel men genial lösning för att få fler barn att gå till skolan samtidigt som trafiken kring skolan minskar.

Vandrande skolbuss

En vandrande skolbuss är ett organiserat samgående till skolan där vuxna turas om att följa sina egna och andra familjers barn.

Ett exempel:

Fem familjer från samma bostadsområde bildar en vandrande skolbuss. Varje familj ansvarar för en dag i veckan och följer då samtliga barn till och från skolan. Flera barn som går tillsammans med en vuxen är tryggt och säkert för alla. Barnen får motion, frisk luft och trafikträning under överinseende av vuxen.
En av de största vinsterna är dock att barnen får en gemenskap när de går tillsammans. En vandrande skolbuss är därför ett utmärkt sätt att hjälpa sitt barn att lära känna sina nya klasskamrater då det börjar i skolan.

Moped

Vet du vilka trafikregler som gäller för dig som kör moped? Det är inte helt enkelt, eftersom du räknas som cyklist om du kör en moped klass II, men som bilist om du kör en moped av klass I.

Som "cyklist" med en klass II-moped är det normalt tillåtet att åka på cykelbanor. Lund har dock av trafiksäkerhetsskäl infört förbud för mopeder, oavsett klass, på många gång- och cykelbanor. Mopedförbudet på gång- och cykelbanor markeras med en tilläggsskylt "Ej moped" under den blåvita påbudsskylten. Som förare av klass II-moped måste du använda hjälm.

Läs mer om regler för moped på Transportstyrelsens hemsida.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/barnitrafiken