Häckar och buskage

Kommunen har ansvar för att kommunens gator, gång-och cykelbanor ska ge dig fri sikt och vara trafiksäkra. Varje enskild fastighetsägare måste dock, enligt Plan -och bygglagen, se till att egna träd, häckar och buskar inte skymmer sikt eller framkomlighet. Fastighetsägaren ansvarar även för att gångbanan är fri från skräp, ogräs, löv, snö och is.

Du behöver inget bygglov för att plantera träd, häckar och buskage, men om växtligheten påverkar trafiksäkerhet och framkomlighet, kan du som fastighetsägare hållas ansvarig. 

Du kan läsa mer om de regler som gäller enligt plan- och bygglagen i foldern från Sveriges kommuner och landsting. I foldern står bland annat om vad som gäller för utrymmet mot gata och trottoar, sikt vid hörntomter och utfarter samt riktlinjer för hur du bör plantera nya träd och häckar.

Fri höjd

Rapportera träd/buskar som skymmer sikt

Kommunens park- och naturkontor ansvarar för växtlighet på offentlig mark och vi är tacksamma om du meddelar oss om träd och buskar som skymmer sikten på ett trafikfarligt sätt. Vi beskär kontinuerligt områdesvis, men åtgärdar akuta problem så snart det går. Icke-akut beskärning genomförs vid nästa planerade beskärningstillfälle i området eller vid den tidpunkt på året som är mest lämplig för den aktuella växtligheten.

Om växtligheten inte står på kommunal mark kontaktar vi fastighetsägaren. Vi inspekterar oftast platsen för att bedöma riskerna. Om kommunen ansvarar för trädet/buskarna, gör vi en bedömning av eventuell åtgärd tillsammans med vår entreprenör. 

Kommunen har enligt Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Lunds kommun rätt att, efter tillsägelse, beskära växtligheten på fastighetsägarens bekostnad.

TILL FELANMÄLAN

Läs mer

Lunds kommun har tagit fram en broschyr om fri sikt. Där kan du läsa om hur du som fastighetsägare ska hålla efter växtligheten för en säkrare trafik. Se länk till broschyren i relaterad information nedan.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/sikt