Häckar och buskage

Kommunen har ansvar för att kommunens gator, gång-och cykelbanor ska ge dig fri sikt och vara trafiksäkra. Varje enskild fastighetsägare måste dock, enligt Plan -och bygglagen, se till att egna träd, häckar och buskar inte skymmer sikt eller framkomlighet.

Du behöver inget bygglov för att plantera träd, häckar och buskage, men om växtligheten påverkar trafiksäkerhet och framkomlighet, kan du som fastighetsägare hållas ansvarig. Kommunen har enligt Allmänna lokala ordningsföreskrifter i Lunds kommun rätt att, efter tillsägelse, beskära växtligheten på fastighetsägarens bekostnad.

Du kan läsa mer om de regler som gäller enligt plan- och bygglagen i foldern från Sveriges kommuner och landsting. I foldern står bland annat om vad som gäller för utrymmet mot gata och trottoar, sikt vid hörntomter och utfarter samt riktlinjer för hur du bör plantera nya träd och häckar.

Fri höjd

Rapportera träd/buskar som skymmer sikt

Kommunens park- och naturkontor ansvarar för växtlighet på offentlig mark och vi är tacksamma om du meddelar oss om träd och buskar som skymmer sikten på ett trafikfarligt sätt. Vi beskär kontinuerligt områdesvis, men åtgärdar akuta problem så snart det går.

Vi inspekterar oftast platsen för att bedöma riskerna. Om växtligheten inte står på kommunal mark kontaktar vi fastighetsägaren. Om kommunen ansvarar för trädet/buskarna, gör vi en bedömning av eventuell åtgärd tillsammans med vår entreprenör. Bedömning, inspektion och svar för icke-akuta ärenden kan ta upp till tio arbetsdagar, ibland längre tid.

Icke-akut beskärning genomförs vid nästa planerade beskärningstillfälle i området eller vid den tidpunkt på året som är mest lämplig för den aktuella växtligheten.

Läs mer

Lunds kommun har tagit fram en broschyr om God sikt. Där kan du läsa om hur du som fastighetsägare ska hålla efter växtligheten för en säkrare trafik. Se länk till broschyren i relaterad information nedan.

Relaterad information

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/sikt

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se