Vildanden färdigställs

Området Vildgåsvägen har förtätats med nya bostäder. Nu ska gatumarken färdigställas för att uppnå normal standard.

Åtgärder

Båda sidor om vägen kommer att få gång- och cykelbana. Detta gör att tillgängligheten för både barn och vuxna ökar och det blir lättare att ta sig fram i området.

Tidplan

Arbetet är planerat att starta i månadsskiftet april-maj 2021 och ska vara färdigställt senast 2021-10-01. Mer konkret information om byggstart kommer.

Störningar

Framkomligheten kommer att vara begränsad under byggtiden. Mer konkret information om kommer.

Entreprenör

Markenreprenad, serviceförvaltningen Lunds kommun

Kontakt

Medborgarcenter: 046-359 50 00