Trekanten i Dalby

Parken Trekanten och omgivande gator i Dalby byggs om för att området ska bli mer grönt och tillgängligt.

Tidplan och bygginformation

Ombyggnaden av Trekanten i Dalby startade i september 2020. Arbetet beräknas vara färdigt sen vår 2021. Trekantens ombyggnad medför att Lundavägen väster om parken samt Tingsgatan mellan Hällestadsvägen och Malmövägen stängs av. Vi skyltar på plats.

Busstrafiken

Bussen kör nu direkt på Malmövägen och passerar inte hållplatsen Prästgården som ligger på Lundavägen. Tillfällig busstation finns på Malmövägen söder om Trekanten. 

Information om hållplatserna finns hos Skånetrafiken

Tillgänglighet för verksamheter

Samtliga verksamheter runt Trekanten kommer att kunna fortsätta bedriva sitt arbete under ombyggnaden. Det kan bli mindre störningar, men då försöker vi åtgärda det så snart som möjligt.

Riktlinjer för gestaltning av parken Trekanten i Dalby.Skissen visar en del av gestaltningsprogrammet för Trekanten.

Entreprenören Markentreprenad arbetar med övergångställen, trottoarer och Tingsgatans uppbyggnad. Senare under våren jobbar de vidare med den nya smågatstensbeläggningen i Tingsgatan, förändrad placering av busshållplatsen och diverse arbeten i parken.

Gatstensfynd berättar om Dalbys historia

Under ombyggnaden gjordes ett spännande fynd i en av gatorna - direkt under asfalten i Lundavägen hittades ett lager av gammal smågatsten med en inramning med storgatsten.

Upptäckten av den gamla gatstenen har gjort att Lunds kommun tagit beslutet att återanvända gatstenen i Lundavägen-Tingsgatan. Det utökade arbetet försenar bygget, som nu ska pågå till och med april 2021.

Gatstenen binder samman parken med gator och byggnader

Gatstenen tillhör Dalbys historia. Placering av gatstenen blir dock inte exakt på samma ställe som tidigare. Den återvunna smågatstenen sätts istället i Lundavägens och Tingsgatans södra del, nedanför busshållplatsen och förbi Dalby Gästis infart, till Tingsgatans södra övergångställe. Stenbeläggningen, som täcker cirka 700 kvadratmeter, ska på ett vackert sätt binda samman parken Trekanten, gatorna och byggnaderna.

När gatstenen sattes i början av 1900-talet byggdes inte körbanan med en lika stabil överbyggnad, eller grund, som idag. För att gatan ska klara en högre trafikbelastning behöver Markentreprenad, som utför ombyggnaden av Trekanten och gatorna kring parken, schakta bort massorna under vägen för att bygga en ny, stabil överbyggnad. Den äldre stensättningen om finns under asfalten är välbevarad.

Trekanten del av Dalbys historia

Trekanten har varit park sedan sekelskiftet 1900 och ligger precis i Dalby centrum. Parken är cirka 1 500 kvadratmeter stor och ska nu förnyas och byggas om för att bli mer trivsam och grön. I och med ombyggnationen ska Trekanten åter upplevas som Dalbys ”hjärta”, en varm och tillgänglig plats dit människor gärna tar sig och samlas. 

Mer grönska och plats för människor

Syftet med ombyggnaden av Trekanten är att minska upplevelsen av trafik och gata, lyfta fram Dalbys historia och skapa platser för möten. De befintliga strukturerna i parken ska finnas kvar, men den gatudominerande hierarkin ska vändas. Istället för breda gator ska det bli generösa trottoarer. Trafiken ska inte upplevas som mest betydelsefull, utan den ska ledas igenom en fin bymiljö med utrymme för uteserveringar. Trekanten ska bindas samman med övriga delar av centrala Dalby genom att gångstråken blir tydligare. Den historiska kopplingen stärks genom att vi använder gatsten. Belysningen ska bytas till en mer lågmäld men effektiv belysning, som framhäver växtligheten och de historiska byggnaderna.

Film om Trekanten

I filmen kan du se hur Trekanten ser ut idag, med den vackra parken och gatorna som ska byggas om.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/trekanten