Stångby Väster II Etapp 2

I området Stångby Väster II har vi nu kommit till utförandeskedet. Det innebär att vi bygger det vägnät som dels behövs för att få bebyggelsen på plats, dels behövs för infrastrukturen under mark. Projektet är uppdelat i tre etapper, varav etapp 1 beräknas vara klar runt årsskiftet 2020/2021 och etapp 2 påbörjas hösten 2021.

Plan över etappindelning byggator StångbyVäster II 
Sommaren 2021 planerar vi för byggstart av etapp 2 samt stadsdelsparken, se grön markering för byggator.

Bakgrund

Stångby är ett av Lunds kommuns största exploateringsområden. Stångby Väster I och Stångby Öster I är redan byggda. Näst på tur för ett utförande står Stångby Väster II. Området är stort, vilket även avspeglar sig i antalet byggator. Projektet har därför delats in i tre olika etapper.

Projektet

I etapp 1 byggs byggator och utförs stora ledningsarbeten. En gata, Rossings väg, färdigsställs. VA-systemet i etapp 1 är en förutsättning för kommande etapper och för att stadsdelsparken ska kunna anläggas.

Etapp 2 kommer att utföras samtidigt som stadsdelsparken anläggs. Byggstart planeras till sommaren 2021. Den ca 7 hektar stora stadsdelsparken kommer att ha en stadsmässig karaktär i den del som vetter mot stationsområdet och en mer friluftsartad karaktär som sträcker sig mot åkrarna i nordost. Parken kommer att innehålla olika funktioner, bland annat en åkyta för skejt i betong. Läs mer om parken i gestaltningsprogrammet under "Relaterad information" längre ner på denna sida.

Tidplan

Etapp 1:
Byggstart: april 2019.
Beräknas klart: december 2020.

Etapp 2:
Byggstart: hösten 2021.
Byggtid: cirka 2 år.

Kontakt

Medborgarcenter: 046-359 50 00

Vanliga frågor och svar

  1. När kommer husen att börja byggas och vem kommer att bygga då?
    svar: Först när grovterassering, infrastruktur och byggator är klara i den första etappen kan man börja bygga hus. De som ska bygga då är LKF, Obos och Kudo. Vi beräknar att den första etappen kan börja bebyggas först sen höst 2020.
  2. I vilken ände av området börjar man bygga hus?
    svar: Ordningsföljden husen kommer att byggas i följer byggetapperna. Först ut är den nordöstra delen av planområdet.
  3. Hur många fribyggartomter blir det i Stångby Väster II och när släpps de för försäljning?
    svar: Merparten mark kommer att säljas till byggherrar att uppföra hus på. Viss mark reserveras för fribyggartomter men antalet är fortfarande en öppen fråga. Fribyggartomterna kommer att släppas för försäljning först i slutet av byggtiden.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/stangbybygge