Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Parkeringstillståndet för rörelsehindrade gäller i hela landet där lokal trafikföreskrift om parkering utfärdats, vanligtvis på allmänna gator, vägar och parkeringsplatser.

Skylt,parkering för rörelsehindrade

Vem kan ha rätt till parkeringstillstånd?

  • Du som är förare och har ett varaktigt funktionshinder som ger väsentliga svårigheter med förflyttningar på egen hand
  • Du som är passagerare och har ett varaktigt funktionshinder som ger väsentliga svårigheter med förflyttningar på egen hand. Dessutom ska du behöva regelbunden hjälp av föraren utanför fordonet, på grund av ett omfattande tillsynsbehov.

Hämta och lämna passagerare utan parkeringstillstånd

Det är möjligt för alla fordonsförare att stanna och lämna av/hämta en person på en på- och avstigningsplats, på plats med parkeringsförbud eller plats reserverad för rörelsehindrade, om den skjutsade är en person som är sjuk eller har svårt att gå (TrF 11 kap 9 § punkt 7). Det är även möjligt att köra på gågator vid transport av personer som är sjuka eller har svårt att gå (TrF 8 kap 1 §)

Följande är ingen grund för parkeringstillstånd:

  • Funktionshinder med varaktighet kortare än sex månader
  • Svårt att bära t ex inköpta varor
  • Behov av stort utrymme runt bilen

Ansök om parkeringstillstånd

  • Blankett för ansökan finns här.
  • Ansökan kan skickas hem till dig. Ring medborgarcenter på telefon 046-359 50 00
  • Ansökan ska innehålla aktuellt läkarintyg som medföljer ansökningsblanketten och ett nytaget foto

Handläggning av ansökan

Ansökan utreds och beslutas av handläggare på tekniska förvaltningen. Beslutet skickas skriftligt inom ca 4 veckor. Tidigare beviljat parkeringstillstånd berättigar inte automatiskt till ett nytt tillstånd. Varje ansökan om parkeringstillstånd hanteras som en ny ansökan.

När du kontaktar oss tar vi del av dina personuppgifter. Läs nedan hur vi behandlar dem och vilka rättigheter du har.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med beslutet kan det överklagas hos länsstyrelsen. Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos transportstyrelsen. Beslutet kan sedan överklagas hos förvaltningsdomstol, kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen.

Frågor

Om du har frågor kontakta medborgarcenter på telefon 046-359 50 00 eller skicka e-post till tekniska.forvaltningen@lund.se

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/parkeringstillstand