Betala parkering

Du betalar för parkering med hjälp av kort eller mobiltelefon. Om biljettautomaten är ur funktion kan du välja mellan att leta upp en annan automat eller betala med din mobiltelefon.

Parkeringsavgifter används för att styra trafiken till parkeringshus, minska störningar från biltrafiken och uppmuntra till resande med cykel och kollektiva färdmedel. I Lunds stad tillämpar vi idag 3 olika taxor: 22 kronor, 12 kronor och 6 kronor. Ju närmare centrumkärnan du kommer, desto dyrare taxa.

Lunds kommun tar beslut om gällande taxa. LKP AB ansvarar för parkeringsövervakning och biljettautomater.

Gå till LKP ABs hemsida

Felanmäla trasig biljettautomat

Om biljettautomaten inte fungerarska du betala med mobiltelefon eller ta dig till en annan biljettautomat. Vi är tacksamma för information om trasig biljettautomat till 
LKP AB på telefon 046 - 35 59 23.

Betala med kort eller mobiltelefon

Du kan betala för parkering på kommunala gator och torg med hjälp av kort eller mobiltelefon. Vi bygger dessutom ut antalet automater där du kan betala genom att enkelt blippa ditt kort.

Betalning med mobiltelefon görs med sms eller app från Parkster eller EasyPark.

Med Parkster/EasyPark i telefonen behöver du inte leta efter närmaste biljettautomat och betalar inte för mer tid än du verkligen behöver. Om bilen eller motorcykeln saknar synlig biljett kontrollerar trafikövervakaren registreringsnumret i sin handdator och kan se om avgiften betalts via app eller sms.

Mobilaparkering fungerar även för den som har tillstånd för boendeparkering. 

Parkeringsanmärkning - parkeringsbot

  • Om du parkerar fel utfördas en parkeringsanmärkning. Avgiften måste betalas inom åtta dagar, även om du planerar att överklaga anmärkningen.
  • Felparkeringsavgifterna ligger på 800 kronor, 600 kronor respektive 400 kronor beroende på hur pass allvarliga parkeringsförseelsen är. 800 kronor gäller för de grövsta förseelserna. Avgiften bestäms av kommunfullmäktige.
  • Felparkeringsavgiften ska betalas inom åtta dagar från utfärdandet. Betalning görs till Transportstyrelsen på bankgiro 5051-6905. Du är skyldig att betala felparkeringsavgiften inom angiven tid även om du tycker den är felaktig. Du kan överklaga anmärkningen efter att betalning gjorts.
  • Ärendenummer/OCR-nummer står på framsidan och måste anges vid betalning. Om inte avgiften betalas efter en påminnelse kommer den att höjas. Om felparkeringsavgiften ändå inte betalas, kommer ärendet att överlämnas till kronofogden för indrivning.

Överklaga parkeringsanmärkning

Om du anser att parkeringsanmärkningen är felaktigt utfärdad, kan du ansöka om rättelse hos den polismyndighet i det området där fordonet fick anmärkningen. Vid besök på polisstationen ska du ta med den utfärdade anmärkningen. Du, det vill säga, fordonets ägare, kan även skriftligen bestrida betalningsansvaret hos den polismyndighet som finns angiven på framsidan av parkeringsanmärkningen.

Ange varför du anser att du inte ska betala, samt ärendenummer, registreringsnummer och bilens fabrikat.

För att ärendet ska behandlas måste det ha kommit in inom sex månader efter det att avgiften betalats eller Kronofogden vidtaget åtgärder för indrivning. Avgiften ska betalas, även om du begär rättelse. Om din ansökan godkänns, återbetalas felparkeringsavgiften till dig.

Bestämmelser om betalning finns i lagen (1976:206) och förordningen (1976:1128) om felparkeringsavgift.