Future City Game - en kreativ idéverkstad

Över hundra medborgare anmälde sitt intresse att vara med och spela Future City Game den 27-28 augusti, 2016. Av dessa valdes trettio ut, med tanken att ha en så god blandning av människor som möjligt.

De fem lagen tog till en början fram ett 50-tal idéer som sedan smalnades av till en idé per lag. De fem förslag som slutligen presenterades var:  

Future City Game är ett spel för stadsutveckling och planering. Spelet är en kreativ workshop som är utformad som en lagtävling. Det är deltagarna med sina idéer, erfarenheter och kreativitet som står i centrum.

Metoden är framtagen av British Council och har använts ett hundratal gånger, varav ett tiotal i Sverige. I Lund blev  resultatet ett av många underlag när en ny översiktsplan tas fram.

Kulturoasen (vann omröstningen)

Ett frö kan bli ett träd och sedan en hel skog, så beskrivs en vision om en Kulturoas i Lund. Förslaget om en Kulturoas var det vinnande förslaget om hur framtidens Lund ska utvecklas.
Kulturoasen ska vara en levande mötesplats med kulturverksamhet och idékraft, som är öppen för alla som vill genomföra idéer och skapa tillsammans.Kulturoasen ligger centralt och är en plats för människor att mötas på, att skaffa nya färdigheter och att dela med sig av sina kunskaper med andra. Verksamheten ska bland annat innehålla mötesrum, scener, teater, Maker Space och spelrum.

Mer specifikt så kommer Kulturoasen enligt visionen ha sitt centrum i Gamla observatoriet  i Stadsparken och förgrena sig ut i satellitverksamheter i hela kommunen. Allt för att människor ska kunna mötas och få spännande saker att hända. 

/ Röda laget

Crowdfunding

Med hjälp av Crowdfunding tas Lund till en helt ny nivå i medborgarinflytandet. Detta sker genom ett slags medfinansieringssystem. Systemet innebär att alla som är intresserade av att ett projekt förverkligas bidrar till det ekonomiskt. Vinsten av Crowfunding är att det skapar ett brett intresse för att delta i den demokratiska processen i Lunds kommun. Det får också lundabor att känna ansvar för den gemensamma omvärlden och vilja bidra till en ökad trivsel i Lund. 

Rent praktiskt skulle detta gå till som så att en medborgare får en idé och engagerar sina vänner i denna genom sociala medier. Om nog många visar ett intresse går idén vidare till kommunen, som bedömer om förslaget är förenligt med lunds intentioner och de lagar man måste följa.

När kommunen gett sitt klartecken om att medfinansiera halva projektet, läggs projektet ut på en hemsida och insamlingen till projektet kan börja. 

/ Gröna laget

Ett virtuellt Lund

I framtiden förutspås alla vara mer digitalt uppkopplade. Förslaget ” Ett virtuellt Lund” handlar därför om att göra Lund mer digitalt lättillgängligt. Tanken är att Lundabor genom en digitalportal, direkt ska kunna få kontakt med någon i kommunen som kan svara på frågor, om exempelvis aktuella aktiviteter som sker i staden. Vid inloggningen i en särskild app fyller man i de språk man talar, liksom kunskapsområden och intressen. När man rör sig i staden kan man då se var närmsta person finns som matchar det man önskar och som man kan ställa frågor till eller få kontakt med.

Portalen ska vara utformad som en virtuell karta och kunna informera om Lunds historiska platser, resturanger och kulturutbud. Virituella Lund ska även erbjuda flera olika språkalternativ, för att spegla mångfalden i Lund kommun och för att göra det lätt för turister att ta del av Lunds breda utbud. 

Portalen ska även kunna fungera som en plattform för möten bland Lunds medborgare, föreningar och företag, där frågor om tillgänglighet, hållbar utveckling och ökat medinflytande är viktiga delar.

/ Gula laget

Multihuset

I Multihuset ska alla få plats. Multihuset är tänkt att fungera som en plats för integration och utbyte människor emellan. Huset ska innehålla exempelvis aktiviteter i form av ett snabbspår för nyanlända med en efterfrågad yrkeskompetens. Multihuset är även menat att vara ett forum för medborgardialog och en ekologisk föregångare med odlingar både i och utanför huset. 

Aktiviteter som kommer att ske i huset är exempelvis ett ”multikulti party” som anordnas i sammarbete med föreningar och kommunen. Detta för att skapa utbyte för gamla och nyanlända lundabor. Meningen med Multihuset är även att det ska vara en plats för alla i Lund att mötas på oavsett var i kommunen man bor. Huset ska vara en knutpunkt där det skapas kultur och integration. 

Mer ingående är huset tänkt att bli ett nytt landmärke i Lund och byggas vid den planerade nya tågstationen Lund syd, i anslutning till både Klostergården och Arena-området. 

Multihuset ska vara ett ställe där människor från olika samhällsgrupper kan mötas och arbeta med det som är relevant i och för framtidens Lund. 

/ Blå laget

Fousing – en idébank

Med en idébank kan idéer bli verklighet. Huvudvisionen i Fousing-förslaget är att skapa ett årligt projekt för att underlätta för ny miljövänlig teknik i byggbranschen. Projektet är tänkt att innefatta både aktörer från byggbranschen, Lunds kommun samt innovatörer som brinner för miljömässiga lösningar i Lund. Aktörerna förs samman genom Fousing-projektet och genom nätverket görs verklighet av hållbara lösningar i idéernas stad. 

Lund som hållbar stad kan sedan kommuniceras utåt och användas av kommunen i marknadsföringssyfte. Finansieringen av Fousing är tänkt att ske via till exempel EU­-fonder, Vinnova eller crowdfunding.  

/ Orangea laget

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fcg

Kontakt

Future City Game

Ulrika Dagård, projektledare
Telefon: 040-35 82 66
E-postulrika.dagard@lund.se