Veberöd i översiktsplanen

Inriktningen är att orten ska fortsätta utvecklas som en levande, attraktiv ort med tydlig identitet.

Översiktsplanens markanvändningskarta för VeberödÖvergripande inriktning för Veberöd har varit att igen på sikt bli en stationsort. Det kulturhistoriska arvet, som tegeltraditionen, närheten till natur och ett aktivt föreningsliv är utmärkande kvaliteter som är viktiga att förvalta eftersom de bidrar till ortens karaktär. 

En utveckling av centrum är viktigt för att stärka ortens lokala serviceutbud, behov av mötesplatser och folkliv. Viktigt är också att komplettera bostadsutbudet med fler bostadsformer. Översiktsplanen föreslår förtätning och utbyggnadsområden i centrala delar, såsom Traversen och Idalafältet, och i hållplatsnära lägen.

Idag sker kollektivtrafiken med buss, denna kan utvecklas ytterligare med bättre turtäthet och standard. På sikt utvecklas Simrishamnsbanan, ett prioriterat kollektivtrafikstråk för tåg/superbuss, med station mitt i samhället och högklassig kollektivtrafik mot både Lund och Malmö/Köpenhamn.

Förutsättningarna för naturtillgång och friluftsliv kan stärkas, bland annat till Romleåsen. Det finns även potential att utveckla ortens näringsliv, bland annat besöks- och turistnäringen.

Verksamhetsmark föreslås i norr, på båda sidor om väg 11.

Översvämningskarteringen visar risk för översvämning i vissa delar vilket måste hanteras i efterföljande planeringsskeden.

Ställningstagande

  • Utveckla centrum genom komplettering av bostäder, mötesplatser och andra verksamheter. Förtätning av ortskärnan kräver samspel med kulturhistoriska värden.
  • Utveckla rekreativa stråk till Romeleåsen och längs Veberödsbäcken.
  • Ta tillvara hållplatslägena, såväl avseende förtätning som vid nyexploatering.
  • Koppla Idala tydligare till centrala Veberöd.
  • Utveckla cykelstråken inom orten och mot Vomb/Silvåkra och Idala.

Hela översiktsplanen