FÖP Veberöd

Kommunen har tagit fram ett förslag till fördjupning av översiktsplanen för Veberöd (FÖP). Syftet är att förtydliga och vidareutveckla översiktsplanens intentioner för Veberöds framtida utveckling. Samrådsförslaget visar hur vi kan utveckla centrum, bevara grönområden och bygga 1200 nya bostäder innan 2040. 7 maj var sista dag att lämna synpunkter på förslaget. Nu vidareutvecklar vi förslaget utifrån inkomna yttranden.

Samrådsförslaget

Sammanfattningar

Samrådsförslaget i korthet (folder)

Interaktiva kartor
Vill du ha hjälp att navigera dig i kartorna kan du ringa medborgarcenter på telefonnummer 046-359 50 00.

Videoklipp som beskriver förslaget med fokus på trafik, natur och friluftsliv samt centrum och näringsliv.

Hela förslaget

Samrådsförslaget av fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd
Miljökonsekvensbeskrivning

Planeringsarbetet utgår från översiktsplanens riktlinjer. 
Mer om vad översiktsplanen säger om Veberöd.

Vad händer nu?

Alla inkomna synpunkter sammanställs och kommer att vara underlag när vi jobbar vidare med förslaget. Ett vidarearbetat förslag kommer sedan att presenteras efter att byggnadsnämnden beslutat om granskning (även kallat utställning). Ambitionen är att beslut om granskning kommer att tas under hösten 2021.

Videoklipp som beskriver förslaget

Illustration av kända byggnader och element från Veberöd med människor i förgrundenmed igenkännings

Tack för hjälpen under planeringsarbetet

Under planeringarbetet har många Veberödsbor och andra intresserade bidragit med sin kunskap om orten.

Vilka grönområden är mest värdefulla?

Alla hundratals synpunkter användes som underlag i planeringsarbetet. Synpunkterna som lämnades in rörde allt från plats för midsommarfirande, uppskattade motionsslingor, område för bär- och svampplockning till avgränsande buskage. 

Barns aktiviteter

2019 visade årskurs 5 var och hur de transporterar sig inom Veberöd. Många av femteklassarna cyklade eller gick till skolan. De flesta som bodde lite längre från skolan, exempelvis i Idala valde cykel medans de som bodde mer centralt promenerade. Många av barnen cyklade ut med Gamla vägen och passerade korsningen vid Remontgatan, vilken påpekades vara farlig då bilarna kör snabbt och sikten skyms av en hög häck. Flera av barnen uttryckte också sin oro över att många kör snabbt både på Sjöbovägen men även på dörrödsvägen.

Barnen pekade också ut vilka platser som var extra viktiga för dem och motiverade varför. Aktiviteter som ”fotboll vid Svaleboskolan”, olika aktiviteter i Veberödshallen samt att spela dataspel hemma var det flest som gjorde. Men också hundpromenad, cykling och springturer i både Idala strövområde, vid Romelevallen och Körsbärsdalen pekades ut som viktiga aktiviteter/platser för barnen i Veberöd.

Samtal om Veberöds framtidsplaner 

Under våren 2019 hade vi fyra välbesökta tillfällen under maj och juni där tjänstepersoner från kommunen och Veberödsborna hade givande samtal om Veberöds utveckling. Varje tillfälle hade ett tema med anpassad bemanning för att på ett enkelt sätt kunna svara på frågor men också samla in synpunkter inför arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Veberöd (FÖP Veberöd).

Veberöds kulturskatter

Kommunen har inventerat Veberöds kulturmiljöer tillsammans med en grupp från Veberöd. Syftet med inventeringen är att uppmärksamma bebyggelse, trädgårdar och gatumiljöer med kulturvärden. Inventeringen resulterade i ett bevaringsprogram som används som underlag vid planeringen av Veberöds utbyggnad och säkerhetsställer kulturvärdena.

Mer om kommunens kulturmiljö och bevaringsprogram. 

Fokus Veberöd

Fokus Veberöd var ett ortsutvecklingsprojekt som pågick 2014–2016. Syftet med Fokus Veberöd var att ge boende i Veberöd, Vomb, Dörröd och Silvåkra möjlighet att påverka samhällsutvecklingen och planeringen av orten. Delar av dialogaktiviteterna som genomfördes är underlag till det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen. 

Läs mer om Fokus Veberöd

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/fopveberod