Frågor och svar om FÖP Källby

Här hittar du vanliga frågor och svar om utvecklingen av Källby i sydvästra Lund.

Varför ska området förändras?

2024 kommer en ny station öppna i området, Station Klostergården, då kommer ännu fler vilja bo och ha företag i området. Samtidigt finns det planer på att Lunds avloppsvatten ska pumpas och tas hand om i Malmö, då blir det också mycket mark ledig där reningsverket finns idag.

Samrådshandlingen för fördjupning av översiktsplanen för Källby beskriver förutsättningar för området och presenterar två förtätningsalternativ som underlag till diskussion om hur vi vill nyttja marken i det nya sammanhanget med ett stationsnära läge och vid Höje å. 

Hur ser tidplanen ut?

Den 18 juni beslutade byggnadsnämnden om samråd för fördjupningen av översiktsplanen. 

Samrådsperioden var mellan den 26 augusti och den 25 oktober 2019. Då samlade vi in synpunkter från boende, verksamma, fastighetsägare, förvaltningar, myndigheter med flera. Synpunkterna kommer att sammanställas och besvaras i en ”samrådsredogörelse” som används som ett underlag i det fortsatta arbetet. Nästa steg är en utställningshandling och slutligen en antagandehandling som antas av kommunfullmäktige, preliminärt under 2021.

Rent allmänt så brukar man i markplanering successivt öka detaljeringsgraden. Man börjar med regional planering och därefter följer översiktsplan för kommunenen som helhet och olika fördjupningar av översiktsplanen (det som nu görs för Källby). Utifrån det arbetet kan man sedan ta fram detaljplaner och slutligen enskilda bygglov – det är alltså en process som sträcker sig över många år.

Hur kan jag påverka?

Under varje steg i planeringsprocessen finns flera möjligheter att lämna synpunkter, det regleras av plan- och bygglagen, och processen ger oss möjlighet att göra ett bättre planeringsarbete. 

Under samrådet har vi arrangerat möten med möjlighet att diskutera och ställa frågor. 

Efter samrådet bearbetas förslaget och sedan kommer de en ny möjlighet att lämna synpunkter på det som kallas utställningshandling.

Själva innehållet i en fördjupning av översiktsplan kan inte överklagas, däremot kan du överklaga om du anser att den inte tagits fram på rätt sätt enligt lag.

Var hittar jag samrådshandlingen? 

Samrådshandlingen tillsammans med andra underlag hittar du här på lund.se/kallby.

Vad händer med kolonierna?

Det underlag som har varit ute på samråd är på ett övergripande plan och innehåller två olika alternativ för hur området kan utvecklas, där det ena alternativet innebär att koloniträdgårdarna flyttar. Alternativen ska främst ses som diskussionsunderlag – kanske väljer man att kombinera de olika alternativen eller så kommer nya förutsättningen fram som gör att man måste titta på andra lösningar.

Ersättning till befintliga kolonister vid en eventuell flytt styrs av arrendeavtalet, som just nu håller på att omförhandlas. Generellt gäller att när arrenden upphör löser markägaren, det vill säga kommunen, ut arrendatorn enligt regelverket i jordabalken. Vid en flytt kan kolonistugan flyttas på kommunens bekostnad till den nya platsen. Vid inlösen kan kommunen köpa stugan, utifrån en oberoende värdering.

Mer om nya arrendeavtal

Vad händer med området runt Höje å?

Området runt Höje å är oerhört värdefullt och kommer att värnas i utvecklingen av stadsdelen. Just nu finns förslag på att göra området till ett naturreservat, det kommer att utredas separat och är också en aspekt som tas med i det fortsatta arbetet med fördjupningen av översiktsplanen för Källby.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se