Fördjupningar av översiktsplanen

En fördjupning av översiktsplanen (FÖP) gör man när man vill utreda ett mer avgränsat område än vad man kan göra i den stora översiktsplanen. I FÖP:en kan man studera en del frågor mer detaljerat.

En fördjupning av översiktplanen är inte juridiskt bindande, men den ska på samma sätt som översiktplanen vara vägledande för kommande detaljplaner.

Pågående fördjupningar av översiktsplanen

Gällande fördjupningar av översiktsplanen

Brunnshög

Fördjupningen av översiktsplanen för Brunnshög antogs av kommunfullmäktige den 19 december, 2013.

Fördjupningen av översiktsplan för Brunnshög (PDF, 14 mb)

Om utbyggnaden av Brunnshög på projektets egen webbplats

Lunds stad - "Värna och vinna staden"

Fördjupningen av översiktsplanen för Lunds stad tar upp åtta olika teman:

  • Kulturarvet
  • Arkitektur och kultur
  • Stadens entréer
  • Parker, gator och torg
  • Detaljhandel
  • Tillgängänglighet
  • Hållbar utveckling
  • Identitet, position och ambition

Fördjupningen antogs av kommunfullmäktige 2005-10-27.

Fördjupning av översiktsplan för Lunds stad, "Värna och vinna staden" (PDF, 4,5 mb)

Skrylle

Fördjupningen av översiktsplanen för Skrylle antogs av kommunfullmäktige den 18 maj, 2006. 

Fördjupning av översiktsplanen för Skrylle med bilagor

Södra Sandby

Fördjupningen antogs av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013.

 Fördjupning av översiktsplanen för Södra Sandby  (PDF, 9,5 mb)

Öresundsvägen - Västerbro

I januari 2018 antog kommunfullmäktige fördjupningen med vissa tillägg. Den tar fasta på översiktsplanens tankar om en framtida blandad stad i delar av västra Lund.

Fördjupning av översiktsplan för Öresundsvägen, antagandehandling(PDF)

Miljökonsekvensbeskrivning för Öreundsvägen(PDF)

Social konsekvensbeskrivning för Öresundsvägen(PDF)

Mer om utvecklingen av Öresundsvägen och Västerbro (webbsida på lund.se)

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se