FÖP Veberöd

Just nu håller Lunds kommun på att ta fram en fördjupning av översiktsplanen för Veberöd. Syftet är att förtydliga och vidareutveckla översiktsplanens intentioner för Veberöds framtida utveckling.

Hösten 2014 startade ett dialogprojekt, Fokus Veberöd, där medborgare i Vomb, Silvåkra, Veberöd och Dörröd bland annat lämnat sina synpunkter på framtiden i hemorterna. I arbetet med en fördjupning av översiktsplanen för Veberöd blir framförda synpunkter ett av planeringsunderlagen.

Några viktiga områden i planarbetet:

  • Vidareutveckla Veberöds identitet, karaktär och kärnvärden
  • Bredda bostadsutbudet
  • Stödja utveckling av ortens näringsliv och tillgång till såväl kommersiell som offentlig service
  • Utveckla ortens försörjningssystem såsom trafik- och kollektivtrafikstruktur för hållbar mobilitet, dagvattenhantering och offentliga rum
  • Vidareutveckla Veberöds grönstruktur och kopplingar till omkringliggande naturlandskap

Tidplan

Ett förslag till fördjupning håller på att arbetas fram. Under 2019 hoppas vi att det är dags för samråd och då kan Veberödsbor och andra intressenter komma med synpunkter på förslaget.

Inventering av kulturmiljön

Under 2016gjordes en kulturmiljöinventering . I vanliga fall anlitas konsulter för denna typ av inventeringar men för att få ett mer heltäckande resultat, som också fångar upp lokalkännedom och de muntliga traditionerna, har ett nytt arbetssätt prövats.

En kärntrupp på cirka tolv personer från Veberöd har genomfört kartläggningen av ortens kulturmiljö. Stadsbyggnadskontorets antikvarie, Henrik Borg och medhjälpare har också deltagit i inventeringsarbetet.

Inventeringsunderlaget håller just nu på att sammanställas av Stadsbyggnadskontoret och kommer att resultera i ett beslutsunderlag för Bevaringskommittén och en webbtillgänglig dokumentation över Veberöds bebyggelse.

Bevaringskommittén består av några av Byggnadsnämndens ledamöter och det är de som beslutar om kulturmiljövärden utifrån det underlag som tagits fram.

Bevaringskommitténs beslut kommer sedan att bland annat utgöra ett planeringsunderlag för bland annat översiktsplaneringen i Veberöd.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se