FÖP Källby i sydvästra Lund

2024 står en ny järnvägsstation klar vid Klostergården. Stationen kommer att ha 4-6 avgångar i timmen och ger människorna som bor och arbetar i området goda möjligheter att nå stora delar av Skåne.

Källby och sydvästra Lund pekas ut som ett av de viktigaste utbyggnadsområdena i Lunds tätort i den nyligen antagna översiktsplanen. Den nya stationen kommer att bli en central del i områdets utveckling - nya bostäder, service och kontor kommer att byggas i närområdet. Målet är en mer blandad stadsdel som växer fram under längre tid.

Lunds kommun håller just nu på att ta fram en för­djupning av översiktsplanen när det gäller Källby och sydvästra Lund och tittar på frågor som exempelvis vad och var ska vi bygga, vad är viktigt att bevara och vilka kvaliteter som är viktiga att utveckla. Tidshorisonten är tjugo år framåt.

 

Ett samtal om Källby och sydvästra Lund

Den 21 och 28 januari träffades ungefär sextio personer för ett samtal om Källbys framtid. Vi hade sökt representanter från boende, föreningar, fastighetsägare och andra verksamma för att samla in kunskap och synpunkter i ett tidigt skede. Syftet var att diskutera bland annat: 

  • Hur ska området runt den nya stationen formas för att bli en bra plats?
  • Hur kan det bli enklare att resa mer hållbart, både korta och långa sträckor?
  • Vad är viktig för att Källby och Klostergården ska bli en mer attraktiv plats förrekreation och idrott?

Här kan du läsa vad som kom fram vid mötena och även ta del av den presentation som visades. 

Planeringen pågår

Just nu pågår arbetet med att ta fram en fördjupning av översiktsplan för sydvästra Lund. I den planen tittar man på huvuddragen i hur området ska utvecklas. Samråd kommer preliminärt att hållas i början av sommaren 2019, då har Lundabor och andra intressenter möjlighet att tycka till om förslaget

Tidplan för arbetet med fördjupad översiktsplan för Källby

Området kommer att börja byggas i samband med att stationen byggs.

EUROPAN-tävling

Under 2016 var Lund med i den europeiska arkitekttävlingen Europan och fick därmed 22 förslag på hur området kan utformas. Förhoppningen var att tidigt i arbetet få innovativa idéer som kunde bidra till att utveckla området. Idéerna används på olika sätt i arbetet med att ta fram den fördjupade översiktsplanen men inget av de vinnande förslagen kommer att användas i sin helhet.

Frågor? Kontakta Charlotta Hägg Reader, arkitekt, charlotte.haggreader@lund.se eller 046-359 60 95. 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/kallby

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se