Översiktsplan

Översiktsplanen är ett av de viktigaste verktygen för att planera stadens utveckling och framtid. Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön.

Ny översiktsplan på gång

2015 har arbetet inletts med att ta fram en ny översiktsplan. Arbetet leds av stadsbyggnadskontoret.

Skiss tidplanen för att ta fram ny översiktsplan

Dialogen med lundabor och andra intressenter är bärande för att resultatet ska bli bra och väl känt. Inledningsvis görs en del internt förarbete men relativt tidigt i processen startade dialogen med de som vill påverka hur Lund ska utvecklas i framtiden. Under 2016 hände bland annat detta:Workshops med medarbetare och politiker i Lunds kommun, deltagande på ungdomstinget, intervjuer med och av unga lundabor kring mötesplatser i Lund,Future City Game, en kreativ workshop i spelform för att samla in idéer och tankar kring Lunds framtid, seminarieserie kring hållbarhet och den täta staden.

Bred dialog under 2017

Under hösten 2017 kommer det att finnas ett underlag som lundabor och andra intressenter kan ta del av och bidra till. Det är då det breda samrådet kommer att äga rum. Då kommer vi bland annat att finnas ute på stan i Lund och på olika aktiviteter i de östra tätorterna.

Vad händer sedan med en översiktsplan?

Arbetet med att genomföra översiktsplanens intentioner går vidare genom så kallade fördjupningar av översiktsplanen, i detaljplanering, i trafikplanering, grönplanering med mera. Översiktsplanen är vägledande för efterföljande beslut.

Befintlig översiktsplan, ÖP 2010

Lunds aktuella översiktsplan, ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige 2010.

Planen visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden och i bebyggelseutvecklingen och hur riksintressen ska tillgodoses enligt miljöbalken. Staten bevakar genom länsstyrelsen riksintressen, mellankommunala intressen och kraven på hälsa och säkerhet.

Aktualitetsförklaring

I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att aktualitetsförklara ÖP 2010. Inför beslutet togs det fram ett underlag som innehåller en utvärdering och uppföljning av ÖP 2010. Inför aktualitetsförklaringen delgav även Länsstyrelsen sin sammanfattade redogörelse.

Frågor om översiktsplaneringen?

Kontakta då översiktsplanechef Cecilia Hansson, 046-35 58 05 ellercecilia.hansson@lund.se

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/op

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se