Översiktsplan

Hur vill du att framtidens Lund ska se ut? Om Lund fortsätter att växa i samma takt som idag kan vi ha nära 160 000 invånare 2035 jämfört med dagens drygt 120 000. Hur kan vi bo tätt men ändå ha mycket grönska runt oss? Hur skapar vi ett Lund som tilltalar många? Och hur ska vi röra oss om vägen till jobbet blir allt längre? Hur vill du bo, verka och leva i Lund?

Ny översiktsplan på gång

Just nu håller Lunds kommun på att ta fram en översiktsplan. Under hösten 2017 är det dags för samråd. Då kommer det att finnas en rad tillfällen att diskutera och lämna synpunkter på planförslaget. Preliminärt kommer aktiviteterna att starta vecka 39 och sista dag att lämna synpunkter blir den 30 november. Mer information kommer om tidpunkt och plats.

Skiss tidplanen för att ta fram ny översiktsplan

Dialogen med lundabor och andra intressenter är bärande för att resultatet ska bli bra och väl känt. Inledningsvis har gjorts en del internt förarbete men relativt tidigt i processen startade dialogen med de som vill påverka hur Lund ska utvecklas i framtiden.

Under 2016 hände bland annat detta: Workshops med medarbetare och politiker i Lunds kommun, deltagande på ungdomstinget, intervjuer med och av unga lundabor kring mötesplatser i Lund,Future City Game, en kreativ workshop i spelform för att samla in idéer och tankar kring Lunds framtid, seminarieserie kring hållbarhet och den täta staden.

Vad händer sedan med en översiktsplan?

Arbetet med att genomföra översiktsplanens intentioner går vidare genom så kallade fördjupningar av översiktsplanen, i detaljplanering, i trafikplanering, grönplanering med mera. Översiktsplanen är vägledande för efterföljande beslut.

Befintlig översiktsplan, ÖP 2010

Lunds aktuella översiktsplan, ÖP 2010, antogs av kommunfullmäktige 2010.

Planen visar grunddragen i användningen av mark- och vattenområden och i bebyggelseutvecklingen och hur riksintressen ska tillgodoses enligt miljöbalken. Staten bevakar genom länsstyrelsen riksintressen, mellankommunala intressen och kraven på hälsa och säkerhet.

Aktualitetsförklaring

I juni 2014 beslutade kommunfullmäktige att aktualitetsförklara ÖP 2010. Inför beslutet togs det fram ett underlag som innehåller en utvärdering och uppföljning av ÖP 2010. Inför aktualitetsförklaringen delgav även Länsstyrelsen sin sammanfattade redogörelse.

Frågor om översiktsplaneringen?

Kontakta då översiktsplanechef Cecilia Hansson, 046-35 58 05 ellercecilia.hansson@lund.se

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/op

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon: 046-359 75 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se