Översiktsplan

Hur vill du att framtidens Lund ska se ut? Om Lund fortsätter att växa i samma takt som idag kommer vi att betydligt fler invånare om tjugo år. Hur kan vi bo tätt men ändå ha mycket grönska runt oss? Hur skapar vi ett Lund som tilltalar många? Och hur ska vi röra oss om vägen till jobbet blir allt längre? Hur vill du bo, verka och leva i Lund?

Förslag till ny översiktsplan

Lunds kommun håller på att ta fram en ny översiktsplan. Den 19 april 2018 beslutade byggnadsnämnden att förslaget ska gå vidare till utställning, det är en andra möjlighet för lundsbor, andra intressenter och formella remissinstanser att tycka till om förslaget. 

Just nu görs en del justeringar av dokumentet, men senast den 3 maj kommer alla handlingar att finnas här på lund.se. 

Under 2017 var det samråd och 30 november var sista dagen att komma in med synpunkter. Under samrådet kom det in 180 yttranden, 108 av dem var från privatpersoner. Återkommande synpunkter var bland annat:

  • Hushåll med jordbruksmarken – både när det gäller utbyggnad av bostäder och verksamheter.
  • Låt ”Källbyområdet” vara obebyggt – ska finnas till för rekreation, biologisk mångfald och stadsnära natur.
  • Om målkonflikt – att växa utan att ta grönytor eller åkermark i anspråk, förtätning kan vara komplicerat.
  • Varför ”måste” Lund växa så mycket?

Tidplan

Just nu håller en omarbetad version av förslag till ny översiktplan på att form. Under maj och juni är det sedan dags för lundaborna och andra intressenter att tycka till. I den omarbetade versionen, utställningshandlingen, kommer markanvändningskartorna att vara en viktig del. Alla handlingar kommer att finnas här på hemsidan senast den 3 maj. 

Tidplan för översiktsplan

Samrådsförslaget

>> Hela samrådsförslaget som en ny webbsida(lämpar sig bäst för dator eller läsplatta)

>> Hela samrådsförslaget för nedladdning som PDF(hög upplösning, 60 mb)

>> Hela samrådsförslaget för nedladdning som PDF(låg upplösning, 16 mb)

>> Underrättelse "Översiktsplan för Lunds kommun – planförslag för samråd"

>> Utdrag ur Protokoll från byggnadsnämndens möte, 21 september 2017, med ett tillägg till samrådsförslaget

Hela samrådsförslaget uppdelat i kapitel finns längst ned på denna webbsida.

Vad händer sedan med en översiktsplan?

Arbetet med att genomföra översiktsplanens intentioner går vidare genom så kallade fördjupningar av översiktsplanen, i detaljplanering, i trafikplanering, grönplanering med mera. Översiktsplanen är vägledande för efterföljande beslut.

Frågor om översiktsplaneringen?

Kontakta då översiktsplanechef Cecilia Hansson, 046-35 58 05 ellercecilia.hansson@lund.se

Relaterad information

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/op

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post:stadsbyggnadskontoret@lund.se