Justerad detaljplan för Pastor Svane och Heddagymnasiet antagen

23 mars, 2020

Detaljplanen för fastigheten Pastor Svane 1 och Heddagymnasiet har justerats i en liten detalj, då kommunen upptäckte ett skrivfel. Byggnadsnämnden har nu beslutat att anta den justerade detaljplanen.

Felskrivningen bestod i en felsummering i plankartan av de mått som anger byggnadshöjd på fastigheten, vilket lätt förenklat kan beskrivas som den höjd över havet byggnadernas tak får ha.

Ändringen har varken påverkat volym eller placering som beskrevs i planhandlingarna. Den ursprungliga detaljplanen vann laga kraft den 2 mars, 2020.