Lokaler för Påskagängets skola

22 mars, 2019

I Dalby pågår planeringen för att kunna bygga en ny skola i den södra delen av tätorten. Att ta fram detaljplanen tar längre tid än vad vi först hoppades på och därför dröjer också arbetet med att bestämma hur skolan ska se ut.

Innan Påskagängets nya skollokaler kan byggas krävs en detaljplan. Och för att planen ska bli antagen behövs först justeringar i närmiljön, framför allt att den närliggande företaget AAK bygger in en ammoniaktank och får inbyggnaden godkänd. AAK har sökt bygglov och planerar att bygga in tanken under sommaren. Därefter kommer byggnadsnämnden att behandla detaljplanen.

När detaljplanen antagits och vunnet laga kraft påbörjas projektering och efter det upphandlas en byggentreprenör. Exakt hur lång tid den här processen kommer att ta vet vi fortfarande inte och därför kan vi i nuläget inte heller utlova något datum för när de nya skollokalerna kommer att kunna börja byggas. En tidigare tidsplan som sa att nya lokaler skulle kunna stå klara 2021 är inte längre realistisk. I väntan på de nya skollokalerna har barn och skolförvaltningen hittat lösningar i andra lokaler. 

När det är dags för granskning av detaljplanen har Dalbyborna och andra intressenter möjlighet att tycka till om förslaget. Alla handlingar kommer då att finnas här. 

 

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se