Sankt Lars-området får 80 nya bostäder och bättre tillgång till Höje å

14 december, 2018

En ny detaljplan för Sankt Lars-området, kvarteret där ett centralkök tidigare låg, håller på att tas fram. Tanken är att det ska bli bostäder, verksamheter och ett mer tillgängligt å-rum.

En öppen plats med hus i bakgunden

Den del av Sankt Lars-området som nu är aktuell för att få en ny detaljplan ligger precis nordöst om Höje å och är det första man möter när kommer söderifrån och passerat bron som leder över ån. Platsen där det gamla centralköket tidigare låg har upplevts lite som en baksida, men kan nu förändras till en inbjudande entré med en tydligare och mer stadsmässig framsida.

Idag kan det också vara lite svårt att komma ned till promenadstigen som går längs med ån, men även det kan den nya planen råda bot på genom trappor och ramper som gör platsen betydligt mer tillgänglig.

På platsen där det tidigare har legat ett centralkök innebär förslaget nu att det kan byggas flera nya hus med både bostäder och plats för verksamheter. 82 lägenheter beräknas det kunna bli och i ett av husen är det tänkt att bli trygghetsboende. Utseendemässigt ska bebyggelsen utveckla Sankt Lars utan att dominera över de befintligt kulturhistoriskt viktiga miljöerna. Fasaderna ska vara i tegel i en kulör som harmonierar med befintlig bebyggelse. Utformningen av gårdarna och ytorna kring bostadshusen kommer att bli ett lyft för platsen som tidigare dominerats av asfaltsytor.

På andra sidan Sankt Lars väg kan det bli aktuellt att Consensum Gymnasium byggs till och att det blir en ny, mindre kompletterande byggnad invid Sankt Lars plats. I övrigt är det främst utemiljöerna som får möjlighet att utvecklas, till exempel med nya sittplatser och uppehållsytor.

I samband med att området byggs ut kommer också gång- och cykelbanorna ses över så att fler kan röra sig tryggt genom området. Förslaget gör de möjligt att bygga en dubbelriktad gång- och cykelbana även på den östra sidan av Sankt Lars väg och att komplettera trädraden.

Sankt Lars-området är en viktig del av sydvästra Lund med mycket liv och rörelse kopplat till verksamheter, skolor och friluftsliv. Det pågår parallellt ett arbete med en fördjupning av översiktsplanen för att se hur området vid den kommande station Klostergården och dess närhetkan utvecklas som helhet.

I januari är det dags för samråd. Då kommer samtliga handlingar och informations om hur du gör om du vill lämna synpunkter att finnas här på lund.se.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se