600 nya studentbostäder planeras

29 november, 2018

Lund kan få 600 nya studentbostäder i Ideonområdet, tillsammans med service och samlingslokaler.

Akademiska hus som har ansökt om detaljplanen vill bygga hus med service och samlingslokaler i bottenplan och studentbostäder ovanpå. Deras idé är att servicen ska finnas tillgänglig från gatan medan samlingslokalerna placeras in mot de gröna innergårdarna. I planansökan uttrycker Akademiska hus också en önskan om att skapa utåtriktade funktioner och gemensamma studiemiljöer som knyter samman och ger området en anda av lärande och aktivitet.

Idag finns det temporära studentbostäder på delar av planområdet. Tanken är att ersätta dem med två nya kvarter där husen planeras bli mellan tre och åtta våningar.

I planuppdraget som nu stadsbyggnadskontoret fått ingår även att utveckla och rusta upp de allmänna platserna inom planområdet. Syftet är att skapa ett mer tätt och stadsmässigt gaturum, bland annat genom att skapa ett stråk mellan de två nya kvarteren. Stråket kommer att länka ihop universitetsområdet väster om planområdet med Forskarparken i öst och i förlängningen även företagsområdena Ideon och Medicon Village.

– De nya stadsmiljöerna som växer fram ger nya kvaliteter till området. Spårvägen som realiseras bidrar också till att ge en långsiktighet och ger stark koppling till såväl stadskärnan som ESS, med Ideon i mitten, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se