Bågar, trä och glas i förslagen till Lunds nya stationshus

24 november, 2017

Två arkitektkontor har nu presenterat sina bearbetade förslag på Lunds nya stationshus. Det är två väl genomarbetade förslag som båda erbjuder en attraktiv mötesplats med väl genomarbetade stationsfunktioner.

Arkitektkontoren 3xN och Elding Oscarson+C.F. Møller har nu presenterat förslag på ny stationsbyggnad vid Lunds central. Kontoren har bearbetat sina förslag från tidigare i år och har bland annat utvecklat både arkitekturen och stationens relation till omgivningen och hur stationen kan optimeras för såväl resenärer som andra besökare.

- Det är en imponerande insats av de båda teamen. De har lyckats väl med att omsätta målbilden vi formulerat för Lunds centralstation, och gjort det på två olika sätt. Det är en komplex uppgift de ställts inför och mycket viktig för staden. Det här är entrén till staden och viktig för attraktiviteten i stadskärnan, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör Lunds kommun.

Gemensamt för båda förslagen är de utvecklats så att de tar avstamp i en klassisk stationsbyggnad. Det tar sig bland annat uttryck i traditionella bågformer och en invändig, synlig träkonstruktion. Båda arkitektkontoren har också valt att föreslå en mindre flytt norrut av Tullkammaren. På så sätt skapas det bättre resenärsflöden och Tullkammaren ges även möjlighet att utvecklas med ett innehåll som bidrar till området. Båda förslagen möjliggör ett intressant och blandat innehåll i centralstationen som på olika sätt kommer bidra till dynamik i stationen och närmiljön.

Bedömningsgruppen med representanter från Jernhusen, Lunds kommun och Trafikverket kommer nu att väga förslagens olika för- och nackdelar mot varandra. Målsättningen är att under januari slutligen kunna berätta vilket av förslagen som kommer att ligga till grund för detaljplanearbetet som tar vid.

Så här beskriver arkitektkontoren själva sina förslags främsta kvaliteter.

3xN

  • Tradition möter innovation - arkitektur med utgångspunkt i det lokala.
  • En byggnad formad av flöden - resenärsflödet sätts främst.
  • En demokratisk byggnad - en öppenhet och transparens som är inbjudande och ger god orienterbarhet.
  • Stationsrummet spänner över spåren och förenar den östra och västra entréhallen.

Elding Oscarson+C.F. Møller

  • Ikon - en destination lätt att känna igen från alla väderstreck
  • Inkluderande och sammanlänkande - en demokratisk mötesplats
  • Framåtblickande med historisk förankring - sprungen ur platsen och den unika Lundaandan
  • Humanistisk - arkitektur med människan i centrum, skala och materialitet

Vy från Clemenstorget mot det tänkta stationshuset

3xN:s förlag

Vy från Clemenstorget mot det tänkta stationshuset

Elding Oscarson+C.F. Møller:s förslag

Kontakt

Gator och trafik

Tekniska förvaltningen

Besöksadress:Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
Felanmälan: www.lund.se/felanmalan eller app: Felanmälan Lunds kommun
E-post:tekniska.forvaltningen@lund.se