Trafikantveckan

Europeiska Trafikantveckan är ett europeiskt initiativ för att underlätta och uppmuntra till hållbara resor och transporter. I år firades Trafikantveckan 14-22 september.

Svarskort och karta med kommentar om skolvägar

Vad tyckte folk?

Under Trafikantveckan uppmanade vi lundaborna att svara på frågor om barn och ungas möjligheter i trafiken. Vi fick in många svar och riktar ett tort tack till alla som svarade på enkäten! Enkätsvaren ger oss en bättre bild av vilka aspekter som lundaborna anser är viktigast. Vi fick också in många intressanta svar i fritext, som vi ser över och tar med oss i vårt vidare arbete att främja ungas mobilitet.

Viktigast för barn och ungas möjligheter att gå och cykla i Lund var:

  1. Tillgången till gång- och cykelvägar
  2. Utformningen av trafikmiljön
  3. Hastigheten hos bilister
  4. Oro hos vårdnadshavare
  5. Barn och ungas trafikkunskap
     

Tema 2020: Låt barnen styra!

Under den årliga Trafikantveckan har vi möjlighet att prova nytt och diskutera. Vi bygger tillfälliga trafikmiljöer i syfte att ge mer plats för människan i trafiken. Vi tar också tillfället i akt att diskutera hur vår fysiska miljö ska se ut och varför. År 2020 fokuserade vi på barn och ungas möjligheter i trafiken. Barn är mer beroende av hur det ser ut i närområdet och av bra förutsättningar för gång, cykel och kollektivtrafik än vuxna. Barnens mobilitet är också starkt kopplad till hälsa, självförtroende och inlärning, något som inte gynnas av att allt fler barn skjutsas till och från skola och fritidsaktiviteter. Vad kan få barn och unga att cykla och gå mer? Detta har vi försökt ta reda på under Trafikantveckan i Lund 2020. 

Hände under veckan:

Utmaningen Hitta vägen

Runt 1000 elever på Lunds skolor deltog i gå- och cyklautmaningen Hitta vägen. Alla klasser F-6 i Lunds kommun bjöds in till att delta i utmaningen för att främja hållbart resande till och från skolorna. Utmaningen startade med att  klasserna gjorde en resvaneundersökning för att ta reda på hur klassen tar sig till och från skolan före utmaningen. Därefter samlade klasserna poäng i utmaningen genom att utföra uppdrag. I uppdragen ritade eleverna sin skolväg på en digital karta där de också kan lämna kommentarer om skolvägen. Materialet eleverna skapat används senare av medarbetare på tekniska förvaltningen som underlag i planeringen. I gå- och cyklautmaningen Hitta vägen som många skolor var med i lyftes fördelar med hållbara resealternativ. 

Annan trafikmiljö runt två skolor

Trafikantveckan utaför Häckebergaskolan i Genarp 2020
Måndag morgon 14 september såg det inte ut som det brukar utanför Häckebergaskolan i Genarp. Där det annars brukar vara bilar som skjutsar barn är det nu en plats där barn kan vara. ISLK i Lund har fått samma förvandling. 

International school of Lund (ISLK) och Häckebergaskolan i Genarp prövar en lite annorlunda, tillfällig trafikmiljö runt sina skolor och uppmuntrar under veckan till hållbart resande. 

Vi frågar lundaborna!

Av tradition brukar vi ordna ett dialogtillfälle där lundaborna kan yttra sig och diskutera om trafikfrågor under Trafikantveckan. Detta år, som präglas av Covid 19, gjorde vi lite annorlunda. Ii en enkät med möjlighet till frisvar ställdes frågor kring barn och ungas möjligheter i trafiken i Lund. Återkoppling kommer att ske genom en sammanställning av enkätsvaren på denna sida cirka 14 dagar efter enkäten har stängt. 

Webbinarium om miljöbilar

En del i omställningen till mer hållbara transporter är övergången till miljöbilar. För den som funderar på att skaffa en miljöbil kan det finnas många funderingar. Ska jag skaffa elbil eller biogasbil, hur ser andrahandsmarknaden ut och finns det bilpool för miljöbilar? Webbinariet  arrangerades av energi- och klimatrådgivarna i Lund, Lomma, Staffanstorp och Svedala med gäster från 2030-sekretariatet.

Spårvägsstafetten

Årets upplaga av spårvägsstafetten var virtuell. Ett lag på fyra personer sprang fem kilometer var, med valfri destination och på valfri tidpunkt.

Vad är Trafikantveckan?

Trafikantveckan är del av en europeisk kampanj för att underlätta och uppmuntra hållbara resor och transporter. Kampanjen syftar till att påverka hur vi transporterar oss till vardags för att minska bilresor och parkeringsbehov i stadsmiljön. Färre bilar lämnar mer plats för människor och bidrar till en trygg, attraktiv och hållbar stadsmiljö. Cirka 1500 städer i Europa deltar i kampanjen samtidigt. Temat för 2020 kampanj är ”Fossilfria resor för alla”. Mer information om europeiska trafikantveckan finns på:
Mobilityweeks hemsida

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/trafikantveckan