Veberöd 2:113

Björkhagavägen, Björkhagaparken och Pallvägen

PÄ 35/2013

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen är överklagad.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra verksamhetsområde och gruppboende inom Veberöd 2:113 m.fl. Dessutom föreslås ny parkmark och gata som kopplas till befintligt gatusystem. I den västra delen föreslås ett verksamhetsområde med nya gator anpassade för tung trafik. I den östra delen, vid Björkhagaparken, föreslås bostäder med krav på omsorg eller vård, såsom exempel ett gruppboende. I Sydöst föreslås att området för teknisk anläggning utökas för att underlätta underhåll samt för att säkra plats för potentiellt behov av ytterligare transformatorstation.

I planförslaget ingår:

  • Nytt verksamhetsområde med användningen verksamheter och kontor.
  • Ny byggrätt för bostäder och vård.
  • Delar av befintlig parkmark fastslås, parkmark tillkommer och en liten del parkmark övergår till kvartersmark.
  • Ny gata.
  • Utökat område för tekniska anläggningar.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar 

Antagandehandlingar

Planbeskrivning 2020-04-01
Plankartan med illustration 2020-04-01
Granskningsutlåtande 2020-04-01

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-10-31
Plankartan med illustration 2019-10-31
Samrådsredogörelsen 2019-10-31
Underrättelsen 2019-10-31

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2017-10-06
Plankartan med illustration 2017-10-06
Underrättelsen 2017-11-03

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/35-2013