Gåsen 11

Ängavägen–Stjärngatan–Sjöbovägen

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

PÄ 14/2019a

Planen är överklagad.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga bostäder på fastigheterna Gåsen 4 och 11 i två och tre våningar med inredd vind samt en mindre byggnad i en våning, avsedd för gemensamhetslokal och gästlägenhet. Syftet är även att bevara befintlig byggnad på fastigheten Gåsen 7 mot Sjöbovägen då den är angiven som kulturhistorisk värdefull byggnad i Lunds kommuns kulturhistoriska bevaringsprogram.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2021-08-06
Plankartan med planbestämmelser och illustration 2021-08-06
Granskningsutlåtandet 2021-08-06

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2021-05-03
Plankartan med planbestämmelser och illustration 2021-05-03
Samrådsredogörelsen 2021-05-03
Underrättelsen 2021-05-19

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2020-10-02
Plankartan med illustration 2020-10-02
Underrättelsen 2020-10-29

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med bitr. planchef Maria Milton, 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/14-2019