Sandby 50:2, del av

Dalbyvägen/Sandbybacke

PÄ 33/2017a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen är överklagad.

Detaljplanen syftar till att möjliggöra ny bebyggelse med bostäder samt gruppboende. Bostäderna utgörs av ca 235 lägenheter i radhus i 2-3 våningar samt flerbostadshus i upp till 4 våningar. I norra delen placeras flerbostadshus och serviceboende. Radhusen grupperas kring gårdar anpassade till landskapet och längst gatuslingan.
Centralt i området förstärks den befintliga grönskan.

Planförslaget innefattar:

  • Bostadsbebyggelse med radhus i 2-3 våningar samt flerbostadshus upp till 4 våningar
  • Serviceboende
  • Centralt gemensamt grönområde
  • Gång- och cykelväg längst Dalbyvägen samt gång- och cykelväg mot Killebäck längs Kardborrevägen.
  • Åtgärder för dagvattenhantering och skyfall

Karta som visar var planområdet ligger.

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2020-06-25
Plankartan med illustration 2020-06-25
Granskningsutlåtande 2020-06-25

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-12-03
Plankartan med illustration 2019-12-03
Samrådsredogörelsen 2019-12-03
Underrättelsen 2019-12-04

Samrådshadlingar

Planbeskrivningen 2019-01-11
Plankartan med illustration 2019-01-11
Underrättelsen 2019-02-13

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med ansvarig planhandläggare, 046-359 50 00.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/33-2017