Så kan du påverka detaljplaner

Vem som helst får lämna synpunkter på ett förslag till detaljplan, men om du äger fastigheter, eller bor inom eller i närheten av planområdet räknas du som sakägare. Då har du rätt att senare överklaga ett beslut du inte är nöjd med.

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Du kan lämna synpunkter på förslaget under samrådet och under granskningsfasen. Om du senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen är granskningsfasen sista chansen att lämna synpunkter.  

Lämna synpunkter på en plan

Om du ska kunna överklaga ett planbeslut måste du även ha lämnat dina synpunkter skriftligt.

Kommunala nämnder och en rad statliga organ och ämbetsverk, till exempel länsstyrelsen får också lämna synpunkter. 

Planprocessen utförligt beskriven. 

Alla förslag till detaljplaner finns här på lund.se. Du kan också hitta dem på stadsbiblioteket, i kommunhuset Kristallen, på stadsbiblioteket och berörda stadsdelsbibliotek/medborgarcenter. 

Samrådsredogörelser och utlåtanden

Samrådsredogörelser och utlåtanden som redovisar inkomna synpunkterna kan beställas från stadsbyggnadskontoret. Dokumenten finns inte här på lund.se då det finns personuppgifter i dokumentet. 

Beställa samrådsredogörelse eller utlåtande

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon Medborgarcenter: 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se