Begära planbesked

Om du som fastighetsägare eller exploatör vill att detaljplanen ska ändras kan du begära planbesked hos kommunen.

Planprocessen kan inledas med att du som markägare eller exploatör begär planbesked. Fördelen med att först begära planbesked är att du får ett tydligt besked om kommunen kommer inleda planarbete eller inte, och när det i så fall kan antas vara klart.

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom fyra månader från det en komplett begäran kommit in. Ett positivt besked innebär endast att kommunen avser inleda detaljplanearbete i enlighet med ansökan, det ger ingen garanti för att detaljplanen kommer antas. 

Kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill begära planbesked. När du har varit i kontakt med stadsbyggnadskontoret kan du fylla i och skicka in begäran här under. Att begära planbesked innebär en avgift (2020: 19 200 kr). 

Blankett, begära planbesked 

Taxa för detaljplaner och områdesbestämmelser (antagen av KF 27 februari, 2020)

Relaterad information