Planprocessen

En detaljplaneprocess kan starta på olika sätt. Ofta kontaktar markägare eller exploatörer kommunen då en ny detaljplan behöver tas fram för att ett byggprojekt ska kunna genomföras. I andra fall kan kommunen själv initiera en detaljplan.

Söka planbesked

Planprocessen kan inledas med att markägare eller exploatör söker planbesked. Fördelen med att först söka planbesked är man får ett snabbt och tydligt besked om huruvida kommunen kommer inleda planarbete eller inte, och när det i så fall kan antas vara klart.

Kommunen är skyldig att besluta om planbesked senast inom fyra månader från det en komplett begäran kommit in. Ett positivt besked innebär endast att kommunen avser inleda detaljplanearbete i enlighet med ansökan, det ger ingen garanti för att detaljplanen kommer antas. 

Kontakta stadsbyggnadskontoret om du vill söka planbesked. Ibland kan det vara bättre att söka ändring av detaljplan direkt. 

Två olika sätt att ta fram en ny detaljplan

Det finns i huvudsak två sätt att ta fram en ny detaljplan: standardförfarande och utökat förfarande. 

Standardförfarandet är det vanligaste och det används när förslaget till detaljplan: 

  • är förenligt med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande 
  • inte är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor betydelse
  • inte antas medföra en betydande miljöpåverkan.

När något av dessa kriterier inte medger standardförfarande ska ett utökat förfarande användas.

1. Standardförfarande

Förfarandet består av samråd, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft.

Samråd

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Kommunen ska samråda med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. Efter samrådet sammanställs synpunkterna i ett utlåtande. Nästan alla planförslag justeras utifrån de synpunkter som kommit in.

Underrättelse och granskning

När ett förslag har varit på samråd och justerats ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas.

Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen ny möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Om du senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen är detta sista chansen att lämna synpunkter.  

Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre ändringar av planförslaget, annars behöver en ny granskning genomföras.  

Granskningsutlåtande

Synpunkterna från granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande. Där ska alla inkomna synpunkter från granskningen redovisas tillsammans med kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

När granskningsutlåtandet är färdigt skickar kommunen meddelande om detta till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda.

Antagande

I Lund är det byggnadsnämnden som fattar beslut om detaljplanen när det handlar om standardförfarande. De som har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda får ett meddelande om att detaljplanen är antagen. Även länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner och regionplaneorgan som är berörda meddelas.

Laga kraft

En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

2. Utökat förfarande

Förfarandet består av kungörelse, samråd, samrådsredogörelse, underrättelse, granskning, granskningsutlåtande och antagande innan planen kan vinna laga kraft.

Den stora skillnaden mot standardförfarande är processen innehåller fler steg, har längre granskningstid och att det är fler beslut som fattas av politiker istället för av tjänstemän.

Kungörelse

(enbart vid utökat förfarande)

Inför samrådet kungör kommunen förslaget till detaljplan. Det innebär i Lund att man annonserar i lokalpressen, på kommunens anslagstavla och på lund.se

I annonsen finns information om hur lång samrådstiden och hur man ska göra om man vill lämna synpunkter.

Samråd

Samrådet syftar till att samla in information, önskemål och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Kommunen ska samråda med bland andra länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, kända sakägare och boende som berörs. Planförslaget justeras utifrån de synpunkter som kommit in för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på platsen.

Samrådsredogörelse

(enbart vid utökat förfarande)

De synpunkter som kommer in vid samrådet sammanställs i en samrådsredogörelse. Där redovisas även kommunens kommentarer och förslag på ändringar. Det framgår vilka synpunkter som inte beaktats och skälen till det.

Underrättelse och granskning

När ett förslaget har varit på samråd och justerats ska det färdiga förslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas.

Under granskningen ges myndigheter, sakägare och andra som berörs av planen ny möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget. Om du senare ska ha rätt att överklaga beslutet att anta detaljplanen är detta sista chansen att lämna synpunkter. 

Efter granskningen kan kommunen endast göra mindre ändringar av planförslaget, annars behöver en ny granskning genomföras. 

Granskningsutlåtande

Synpunkterna från granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande. I granskningsutlåtandet ska alla inkomna synpunkter från granskningen redovisas tillsammans med kommunens förslag med anledning av synpunkterna.

När granskningsutlåtandet är färdigt skickar kommunen meddelande om detta till de som inte fått sina synpunkter tillgodosedda. 

Antagande

I Lund är det kommunfullmäktige som fattar beslut om detaljplanen när det handlar om utökat förfarande. 

De som har lämnat skriftliga synpunkter som inte blivit tillgodosedda får ett meddelande om att detaljplanen är antagen. Även länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten och de kommuner och regionplaneorgan som är berörda meddelas.

Laga kraft

En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet har tillkännagetts. Detta är under förutsättning att ingen har överklagat beslutet och att länsstyrelsen inte heller valt att överpröva beslutet.

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se