Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 samt del av Dalby 92:2

(Östra Möllavägen-Veberödsvägen-Pinnmöllevägen)

PÄ 01-2018a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har fått laga kraft 18 februari, 2021.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att bygga bostäder på fastigheterna Vattenrännan 1-3 och Kvarnskon 3 samt att pröva användningen skola på del av Dalby 92:2 och att inkludera del av parkmark till skolans verksamhet.

Planförslaget innefattar

  • Bostadsbebyggelse i två till fem våningar om cirka 220 bostäder.
  • Centrumverksamhet i två av byggrätterna inom fastigheten Vattenrännan.
  • Skola/förskola i två våningar med åtta avdelningar.
  • Parkmark.
  • Ny gång- och cykelvägar längs Pinnmöllevägen med koppling till befintlig gång- och cykelstråk.
  • Nya in/utfarter från Pinnmöllevägen, Veberödsvägen och Östra Möllavägen. 

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2020-11-06
Plankartan med illustration 2020-11-06
Granskningsutlåtandet 2020-11-06

Granskningshandlingar

Planbeskrivning 2020-06-11
Plankartan med illustration 2020-06-11
Samrådsredogörelse 2020-06-11
Underrättelsen 2020-06-12

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-09-06
Plankartan med illustration 2019-09-06
Underrättelsen 2019-09-30

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/01-2018