Östra Torn 27:2 m.fl. (Trafikplats Ideon)

PÄ 23/2014

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har fått laga kraft 13 augusti, 2020.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny på- och avfart för södergående fordon på väg E22 vid Ideon, samt ge möjlighet till en kapacitetsförstärkning mellan trafikplats Gastelyckan och Lund Norra.

I planförslaget ingår:

  • Breddning av befintligt vägområde för motorvägen E22.
  • Plats för vägbank samt bullerdämpande åtgärder i längs vägen.
  • Avfart från motorvägen E22 som ansluter till Scheelevägen och Sölvegatan.
  • Parkmark mot anslutande bebyggelse.

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2019-02-01
Plankartan med illustration 2019-02-01

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2018-09-26
Plankartan med illustration 2018-09-26
Underrättelsen 2018-11-08

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2017-12-01
Plankartan med illustration 2017-12-01

Underrättelsen 2018-01-12

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/23-2014