Lilla Råby 22:12 m fl

Trafikplats Lund södra

PÄ 36/2016

Planen har fått laga kraft den 4 mars, 2021.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnation av Trafikplats Lund södra samt breddning av väg E22 på sträckan Trafikplats Lund södra – Trafikplats Råby, i enighet och samordning med aktuell vägplan för E22 Ny trafikplats Lund södra. Aktuell detaljplan omfattar den del av vägplanen som är inom Lunds kommun. 

I planförslaget ingår:

  • Ny bro med 3 körfält i var riktning då befintlig cirkulationsplats över E22 rivs.
  • Rampanslutning med klöverbladslösning från E22
  • Avfartsramper med två-tre körfält samt fria högersvängar utanför  cirkulationsplatserna
  • Nya additionskörfält (3:e körfält) på väg E22 i vardera riktningen mellan trafikplatserna Lund södra och Råby
  • Ny bro  direkt nordväst om befintliga broar då befintliga broar över Höje å rivs.
  • Ny gång- och cykelbro vid Höjebromölla i Trelleborgbanans historiska sträckning, då befintlig bro rivs till följd av breddning av väg E22
  • Ny gång- och cykelväg längs med E22 från Höjebromölla till Sydöstra vägen vid trafikplats Råby
  • Öppning för passage längst Höje å under väg E22
  • Bullerdämpande åtgärder
  • Åtgärder för dagvattenhantering 

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2020-09-04
Plankartan med planbestämmelser 2020-09-04
Illustrationskartan 2020-09-04
Granskningsutlåtandet 2020-09-04

Planbeskrivning 2018-08-06
Plankarta 2018-08-06
Illustration 2018-08-06
Underrättelse-Granskning 2018-08-10 

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/36-2016