Klostergården 2:9

(Centralköket)

PÄ 38/2015a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har fått laga kraft 24 februari, 2021.

Detaljplanen för del av Klostergården 2:9 syftar till att pröva lämpligheten av bostäder och verksamhet inom planområdets norra del samt förtätning med kontor och/eller skola inom planområdets södra del. Samtidigt skyddas befintliga byggnader och grönska med kulturhistoriskt värde med skydds- och varsamhetsbestämmelser.

I planområdets södra halva innebär planförslaget förtätning med verksamheter såsom kontor, skola och centrumverksamheter.

I planförslaget ingår:

  • Cirka 11 300 kvm BTA, varav cirka 8 700 kvm är bostäder (cirka 82 lägenheter inklusive trygghetsboende) och cirka 2600 kvm är lokaler för verksamhet, kontor och/eller utbildning.
  • Skydds- och varsamhetsbestämmelser på befintliga byggnader som finns beskrivna i bevaringsprogrammet Lund utanför vallarna Del II.
  • Dubbelriktad gång- och cykelbana längs Sankt Lars väg.
  • Ny teknisk byggnad.
  • Nätstation
  • Underjordiskt parkeringsgarage.
  • Trappa respektive trappa och ramp som kopplar samman Sankt Lars väg med Höge å stråket. 

Handlingar

Antagandehandlingar

Planbeskrivningen 2021-01-08
Plankartan med illustration 2021-01-08
Granskningsutlåtandet 2021-01-08

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2020-05-08
Plankartan med illustration 2020-05-08
Samrådsredogörelsen 2020-05-08
Underrättelsen 2020-05-11

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-11-29
Plankartan med illustration 2018-11-29
Underrättelsen 2019-01-11 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/38-2015