Klostergården 2:9 m.fl., del av

(Växthuset)

PÄ 32/2017a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har fått laga kraft 3 december, 2020.

Detaljplanerbetet syftar till att pröva lämpligheten av bland annat en idrottshall för skolorna som ligger i närheten. 

Detaljplanen ska göra det möjligt att bygga en idrotttshall med arktivitetsyta i fullstora mått. På så sätt kan omkringliggande skolors behov av idrott tillgodoses. Enligt förslaget kommer idrottshallen att innehålla ett integrerat parkeringsgarage i bottenplan och förslaget gör det också möjligt med ett underjordiskt garage. Planförslaget medger även lokaler för verksamheter som kompletterar besöksanläggningen samt för centrumverksamhet.

 

Sammanfattningsvis:

  • Totalt cirka 4100 kvm BTA idrottshall, gym och lokaler samt cirka 2000 kvm BTA ouppvärmd parkeringsyta.
  • Parkeringsgarage med drygt 60 platser.
  • Lokaler för kontor och centrumverksamhet.
  • Angöringsplatser för hämtning och lämning av skolbarn. 

Handlingar

Antagandehandlingar

Granskningsutlåtandet 2020-05-29
Planbeskrivningen 2020-05-29
Plankartan med illustration 2020-05-29

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2019-11-08
Plankartan med illustration 2019-11-08
Samrådsredogörelsen 2019-11-08
Underrättelsen 2019-11-29

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2019-05-24
Plankartan med illustration 2019-05-24
Underrättelsen 2019-08-16

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/32-2017