Virket 6 och del av Virket 1, Västerbro

Förslaget till detaljplan öppnar för det första bostadskvarteret i Lunds nya stadsdel Västerbro.

PÄ 16/2018a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit på granskning, sista dag att lämna synpunkter var den 16 september 2021. Nu bearbetas förslaget inför antagande.

Planens huvudsyfte är att möjliggöra bostadsbebyggelse som en del i omvandlingen av nya stadsdelen Västerbro. Planförslaget innebär att dagens verksamhetskvarter omvandlas till ett bostadskvarter, med cirka 210 bostäder och inslag av verksamhet i bottenplanet.

Karta som visar var planområdet ligger.

  • Bostadshusen föreslås få mellan 4 och 7 våningar och ett varierat taklandskap.
  • Parkering föreslås i garage under bostadsgården.
  • Lokaler för verksamhet så som butik, restaurang, apotek eller annat läggs i bottenplan, ut mot korsningen Kobjersvägen/Öresundsvägen utformas för i första hand fotgängare och cyklister
  • Planförslaget innebär att en byggnad från 1959 som anses kulturhistoriskt intressant rivs. Detta eftersom behovet av bostäder prioriteras.

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2021-08-26
Plankartan med illustration 2021-08-26
Samrådsredogörelsen 2021-08-26
Underrättelsen 2021-09-01

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2020-11-24
Plankartan med illustration 2020-11-24
Underrättelsen 2021-01-18

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Daniel Mathiasson, 046-359 50 00.

Lämna synpunkter via e-tjänst

Du kan även mejla stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skicka ditt yttrande via post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND. Kom ihåg att ange ditt namn och postadress. 

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

Mer om omvandlingen av Västerbro

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/16-2018