Vallkärratorn 8:18 och del av 17:1 m.fl.

(Stångby Söder)

 

PÄ 18/2015a

PlanprocessenPlanen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 2 juli, 2018. Nu bearbetas planförslaget inför granskning. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för ny bostadsbebyggelse med tillhörande gator, en förskola för åtta avdelningar, ett grupp-/vårdboende samt en park med damm för fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten. Detaljplanen ska bidra till att Stångby kan utvecklas till ett samhälle där gångavstånd till tåg, handel och service skapar förutsättningar för minskat bilberoende.

Småskalig bebyggelse tillsammans med ett finmaskigt gatunät med tydliga kvartersgränser och parkrum ger Stångby dess karaktär. Den tillkommande bebyggelsen föreslås ha trädgårdsstaden och småstadens stadsrum och bebyggelse som förebild. Stadsrummen ska utformas utifrån fotgängarnas och cyklisternas villkor.  

I planförslaget ingår:

  • Varierad bostadsbebyggelse med cirka 320 nya bostäder.
  • En förskola för 8 avdelningar.
  • Ett gruppboende med 6 lägenheter.
  • Park med damm för fördröjning och rening av dag- och dräneringsvatten.
  • Nytt gatunät som försörjer den nya bebyggelsen och som sammankopplas med omgivande gatunät.

Karta som visar var planområdet ligger 

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-04-06.pdf
Plankartan med planbestämmelser 2018-04-06.pdf
Illustrationskartan 2018-04-06.pdf
Underrättelsen 2018-05-03.pdf

Frågor besvaras av Ella Swahn och Daniel Hansson

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/18-2015

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se