Vallkärratorn 1:47

Tornhillsvägen

PÄ 39/2011a

Planprocessen

Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 13 september 2016. Nu bearbetas planförslaget inför antagande.

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten att utveckla Vallkärratorn 1:47 till ett verksamhetsområde.

Planområdet ligger längs med Svenhögsvägen utanför Lunds samlade bebyggelse. Avståndet till Lund C är 3,5 km och 1 km till Stångby. Syftet med detaljplan är att utveckla planområdet till ett område för icke störande verksamheter. Planen ska erbjuda ett komplement till utbudet av verksamheter i närområdet.

I planförslaget ingår:

  • Verksamhetsområde med icke störande industri.
  • Gatustruktur i form av en slinga runt området.
  • In- och utfart från Svenshögsvägen.
  • Gång- och cykelväg som kopplar befintligt cykelstråk Lund-Stångby med Svenshögsvägen.
  • Dagvattendamm på parkmark.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivning
Plankarta med illustration
Underrättelse

Samrådshandlingar

Planbeskrivning
Plankarta
Underrättelse

Frågor besvaras av planchef Ole Kasimir.

Faktaansvarig: Stadsbyggnadskontoret

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/39-2011

Kontakt

Stadsbyggnadskontoret

Postadress: Box 41, 221 00 Lund
Besöksadress: Brotorget 1, Lund
Telefon (Medborgarcenter): 046-359 50 00
E-post: stadsbyggnadskontoret@lund.se