Vallkärratorn 10:3 m.fl., del av

(Korsåkersparken, Kävlingevägen-Korsåkersvägen)

PÄ 05/2017

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter. Planen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 30 november, 2018. Nu bearbetas planförslaget inför granskning.

Detaljplanen syftar till att pröva markens lämplighet för bostadsändamål.

Det nya bostadskvarterets utformning och utförande strävar mot ett respektfullt möte med befintliga bostadskvarter. Hänsyn måste även visas mot de träd i Korsåkersparken som bedöms värda att bevara och mot Kävlingevägens sträckning genom Vallkärra som ingår i bebyggelsemiljö värdefull ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Tillkommande bostadsbebyggelse regleras med placeringsbestämmelser och bestämmelser om exploateringsgrad, för att på så vis skapa ett bostadsområde som inordnar sig på platsen.

I planförslaget ingår:

  • Kvartersmark för bostäder, bebyggelse i form av enbostads-, rad- och flerfamiljshus i 2-3 våningar.
  • Allmän plats för park och gata.

Karta som visar var planområdet ligger

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-09-07
Plankartan med illustration 2018-09-07
Underrättelsen 2018-10-04

Frågor besvaras av planingenjör Jenny Lindström.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/05-2017