Vallkärratorn 10:3 m.fl., del av

(Korsåkersparken, Kävlingevägen-Korsåkersvägen)

PÄ 05/2017

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter. Planen har varit ute på samråd, sista dagen att lämna synpunkter var den 30 november, 2018. Planarbetet är satt på paus i väntan på besked om hur den som har beställt planen vill gå vidare i arbetet. 

Detaljplanen syftar till att pröva markens lämplighet för bostadsändamål.

Det nya bostadskvarterets utformning och utförande strävar mot ett respektfullt möte med befintliga bostadskvarter. Hänsyn måste även visas mot de träd i Korsåkersparken som bedöms värda att bevara och mot Kävlingevägens sträckning genom Vallkärra som ingår i bebyggelsemiljö värdefull ur ett kulturhistoriskt perspektiv.

Tillkommande bostadsbebyggelse regleras med placeringsbestämmelser och bestämmelser om exploateringsgrad, för att på så vis skapa ett bostadsområde som inordnar sig på platsen.

I planförslaget ingår:

  • Kvartersmark för bostäder, bebyggelse i form av enbostads-, rad- och flerfamiljshus i 2-3 våningar.
  • Allmän plats för park och gata.

Karta som visar var planområdet ligger

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2018-09-07
Plankartan med illustration 2018-09-07
Underrättelsen 2018-10-04

Frågor besvaras av planingenjör Jenny Lindström.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/05-2017