Vägplan väg 936 Svenshögsvägen

Lunds kommun planerar att bygga en gång- och cykelväg längs Svenshögsvägen mellan Lund och Stångby. För att ge möjlighet till detta tas en vägplan fram.


Tidplan för vägplansprocessen Svenshögsvägen i
Efter att samrådet mellan 1 juli och 31 augusti avslutats är nästa steg granskningen, som beräknas ske i november och december 2021.

Vad är en vägplan?

Vägplanens syfte är se till att det som ska byggas ska fungera med övrig samhällsplanering och miljölagstiftningen. Processen för framtagandet och fastställelsen av vägplanen följer väglagen. De första stegen är ta fram ett samrådsunderlag och en samrådshandling. Tekniska nämnden har beslutat sända ut samrådshandlingen på remiss för att ge berörda och allmänheten möjlighet att ta del av samrådshandlingen och lämna synpunkter och yttranden.

Processen

Under vägplaneprocessen tas fyra handlingar fram:

  1. Samrådsunderlaget tas fram för Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan.
  2. Samrådshandlingen beskriver alternativa lokaliseringar, planförslag samt miljökonsekvensbeskrivning.
  3. Granskningshandlingen innebär kungörelse och granskning.
  4. Fastställelsehandling

Trafikverkets information om vägplaneprocessen

Tidplanen

Länsstyrelsen fattar under juni 2021 beslut om vägplanens miljöpåverkan håller sig inom tillåtna ramar. Därefter ska samrådshandlingen ut på remiss och i samband med det hålls ett allmänt informationsmöte 26 augusti klockan 17-19 i Bjeredsparken. Därefter ska en granskningshandling tas fram, som skickas ut på remiss. Siktet är inställt på att vägplanen ska kunna fastställas under hösten 2022 och eventuell byggstart kan då ske under 2023.

Skicka in dina synpunkter senast 31 augusti

Du kan skicka in dina synpunkter på två sätt, via e-post eller brev till tekniska förvaltningen. Glöm inte att ange ditt namn och din postadress! Adresserna är:

  • e-post: tekniska.forvaltningen@lund.se
  • brev: Tekniska förvaltningen, Box 41, 221 00 LUND 

Handlingar

Samrådshandling vägplan Svenshögsvägen
Planläggningsbeskrivning Svenshögsvägen 
Naturvärdesinventering Svenshögsvägen
Ritningar vägplan Svenshögsvägen 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/svenshogsvagen