Traktorn 3 m fl

Traktorvägen

PÄ 24/2015a

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter. Planen har varit ute på granskning, sista dagen att lämna synpunkter var den 22 januari, 2018. Planarbetet är satt på paus. 

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att utveckla handelsområdet inom och i anslutning till Traktorn 3.

I planförslaget ingår:

  • Byggrätt för 10750 kvm BTA (bruttoarea) inom Traktorn 3.
  • Möjlighet att uppföra parkeringshus/parkeringsdäck inom Traktorn 3.
  • Ny nord-sydlig gång- och cykelväg mellan fastigheterna Traktorn 1 och Traktorn 3.
  • Omgestaltning av del av Traktorvägen med trädrad samt förbättrade bil-, gång- och cykelmöjligheter.
  • Omvandling av del av Traktorvägen till gatumark för att göra det möjligt med busstrafik mellan Boställsvägen och Traktorvägen.
  • Varsamhetsbestämmelser för den kulturhistoriskt värdefulla hallbyggnaden.
  • Bekräftande av parkmark öster om Traktorn 3.

Karta som visar var planområdet ligger

Handlingar

Granskningshandlingar

Planbeskrivningen 2017-12-11
Plankartan med illustration 2017-12-11
Underrättelsen 2018-01-05

Samrådshandlingar

Planbeskrivning
Plankarta med illustration
Underrättelse

Frågor besvaras av planarkitekt Henrik Nilsson.

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/24-2015