Trädgården 2

Stora Tvärgatan 24

PÄ 13/2019

Illustration som visar planprocessen i sex steg: planuppdrag, samråd, granskning, antagande, eventuellt överklagande och laga kraft. I steget samråd och granskning finns möjlighet att lämna synpunkter.

Planen har varit på samråd, sista dag att lämna synpunkter var den 23 juni 2021. Nu bearbetas förslaget inför granskning.

Detaljplanens syfte är att pröva möjligheten för bostadsändamål genom att utöka befintlig byggrätt för att kunna uppföra ett friliggande gårdshus längs med den södra tomtgränsen.

Karta som visar var planområdet ligger.

Samrådshandlingar

Planbeskrivningen 2021-05-25
Plankartan med illustration 2021-05-25
Underrättelsen 2021-06-01

Vid frågor kontakta Medborgarcenter och be att få prata med planhandläggare Christoffer Lindskov, 046-359 50 00.

Lämna synpunkter via e-tjänst

Du kan även mejla stadsbyggnadskontoret@lund.se eller skicka ditt yttrande via post till Stadsbyggnadskontoret, Box 41, 221 00 LUND. Kom ihåg att ange ditt namn och postadress. 

Mer om processen att ta fram en ny detaljplan

 

 

 

Direktadress till denna sidan: https://www.lund.se/13-2019